Upptäck potentialen med Ozempic® (semaglutid)

Kardiovaskulära fördelar och statistiskt överlägsen effekt med behandling en gång i veckan.

Ozempic® - för patienter med typ 2-diabetes med följande riskfaktorer:

  • Behov av bättre glykemisk kontroll
  • Övervikt eller fetma
  • Risk för kardiovaskulär sjukdom

 

För patienter med typ 2-diabetes är riskfaktorerna många

Jämfört med personer utan diabetes är risken 2-4 gånger större att utveckla hjärt-kärlsjukdom.2 Hos personer med diabetes kan 2/3 av dödsfallen kopplas till hjärt-kärlsjukdom.3

Ozempic® visar överlägsen HbA1c-sänkning samt överlägsen viktnedgång i samtliga head-to-head studier.1 I en tvåårig kardiovaskulär utfallsstudie visade Ozempic® minskad risk för kardiovaskulära händelser.1,4

 


Referenser

  1. Ozempic® SPC, se fass.se.
  2. Lüscher TF, Creager MA, Beckman JA, Cosentino F. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: part 2. Circulation. 2003;108:1655-1661.
  3. Low Wang CC, Hess CN, Hiatt WR, Goldfine AB. Clinical Update: cardiovascular disease in diabetes mellitus. Atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure in Type 2 diabetes mellitus mechanisms, management, and clinical considerations. Circulation. 2016;133:2459-2502.
  4. Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:1834–1844.

För att förskriva detta läkemedel klicka här och läs

 

Senast uppdaterad:  2019-11-19

 

SE19OZM00002

 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Ozempic® (semaglutid)

Rx, (F) ATC-kod: A10BJ06 Ozempic 0,25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna; Ozempic 0,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna; Ozempic 1 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Diabetesmedel. Glukagonlikpeptid-1-receptor(GLP-1)analoger.

Indikation: Behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer och som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

Varningar och försiktighet: Semaglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Semaglutid är ingen ersättning för insulin. Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med semaglutid upphöra. Om pankreatit fastställs, ska semaglutid inte sättas in igen. Det finns ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass IV och semaglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter. Hos patienter med diabetesretinopati som behandlas med insulin och semaglutid har en ökad risk för att utveckla komplikationer av diabetesretinopati observerats. Försiktighet ska vidtas när semaglutid används till patienter med diabetesretinopati som behandlas med insulin

Graviditet och amning: Semaglutid ska inte användas under graviditet och under amning. Fertila kvinnor rekommenderas att använda en preventivmetod när de behandlas med semaglutid. Semaglutid ska sättas ut minst 2 månader före en planerad graviditet på grund av den långa halveringstiden.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 10/2018

Subventioneras endast för patienter som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga

Statistisk överlägsen effekt på HbA1c
Statistisk överlägsen viktnedgång
Kardiovaskulära fördelar