1.1 Dessa användarvillkor tillämpas på samtliga hemsidor som tillhandahålls, ägs, kontrolleras och styrs av Novo Nordisk Scandinavia AB (“Novo Nordisk”, “vi”, “oss” eller “vår”).
 

1.2 All information på våra hemsidor granskas och väljs noggrant av Novo Nordisks anställda utifrån syftet med respektive hemsida.
 

1.3 Dessa användarvillkor reglerar hur du får ansluta till, surfa runt på samt använda denna hemsida. Genom att (a) besöka, surfa runt på eller på annat sätt använda dig av denna hemsida på något sätt och oavsett från vilken enhet, eller (b) registrera dina kontaktuppgifter hos oss för att få åtkomst till vissa delar av denna hemsida eller för att erhålla våra tjänster, accepterar du att du är bunden av dessa användarvillkor.
 

1.4 Våra hemsidor är avsedda för två typer av användare: ”Allmänna användare” och ”Registrerad hälso- och sjukvårdspersonal”: 

a) Allmänna användare: alla användare som besöker, surfar eller på annat sätt använder våra hemsidor, oavsett typ av användning och vilken enhet som används; och
b) Registrerad hälso- och sjukvårdspersonal: svensk hälso- och sjukvårdspersonal som registrerar sina kontaktuppgifter hos oss och skapar en profil för att få åtkomst till vissa delar av våra hemsidor.
 

1.5 Dessa användarvillkor presenteras i följande ordning:

a) Användarvillkor som gäller för Allmänna användare (avsnitt 2-8 samt 10-13).
b) Ytterligare användarvillkor som gäller för Registrerad hälso- och sjukvårdspersonal (avsnitt 9).

2.1 Denna hemsida och allt material tillgängligt på eller via hemsidan, inklusive men inte begränsat till, text, recensioner, resultat, fotografier eller andra bilder, ljudmaterial, filmer eller annat rörlig framställning (gemensamt ”Materialen”) tillhandahålls i befintligt skick. I den omfattning som är tillåtet enligt lag så exkluderas och undantas uttryckligen alla tillstånd, garantier och andra villkor som underförstått kan anses finnas och inga utfästelser eller garantier av något slag lämnas i förhållande till Materialen inklusive, men inte begränsat till, garantier avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet eller särskilt ändamål, överensstämmelse med beskrivning, icke-intrång eller adekvans. Vi lämnar inga garantier avseende fullständighet, efterlevnad av tillämplig lagstiftning, aktualitet eller tillförlitlighet avseende något av Materialen.
 

2.2 Vidare lämnar vi inga utfästelser eller garantier avseende prestation, tillgänglighet, funktionalitet eller några andra aspekter av denna hemsida inklusive, men inte begränsat till, utfästelser eller påståenden om att denna hemsida kommer tillhandahållas utan störning, felfritt eller helt säkert. Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att försäkra dig om att allt material du kan komma att erhålla från denna hemsida är fritt från virus och andra potentiellt skadliga enheter.  

3.1 Vi kommer inte att vara ansvariga, vare sig för allmänt skadestånd (inklusive för oaktsamhet eller brott mot lagstadgade förpliktelser), enligt avtal eller annars, för, men inte begränsat till, följande: (a) förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du förlitat dig på Materialen, (b) felaktigheter, utelämnande eller missvisande, falska eller vilseledande påståenden i Materialen, (c) förlust, skada eller uppkomna kostnader för dig på grund av virus eller andra skadliga komponenter som erhållits via denna hemsida, (d) avbrott i affärsverksamhet, (e) händelser bortom vår rimliga kontroll, eller (f) förlorade intäkter, förlorade affärsmöjligheter, förlorad goodwill eller liknande förluster/skador, förlorade förväntade besparingar, förlorade avtal, förlorad användning, förlorad eller skadad data eller information, eller någon annan särskild, indirekt, påföljande eller rent ekonomisk skada som användare åsamkas i anslutning till denna hemsida, även om vi har informerats om risken för sådan förlust eller skada och oavsett om sådana förluster eller skador är/var förutsebara.
 

3.2 Våra hemsidor kan innehålla information om olika medicinska tillstånd och deras behandling. Sådan information tillhandahålls endast i informationssyfte. Våra hemsidor utgör inte medicinsk rådgivning och är inte avsedda att ersätta medicinsk rådgivning som erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal.
 

3.3 Hälso- och sjukvårdpersonal som har registrerat sig på våra hemsidor har inte blivit utvärderade eller bedömda av oss. Vi förespråkar inte eller främjar tjänster som tillhandahålls av Registrerad hälso- och sjukvårdspersonal.   

4.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra i dessa användarvillkor. Vi uppmuntrar dig därför att regelbundet läsa dessa användarvillkor för att försäkra dig om att du vid varje tillfälle är fullt medveten om deras innehåll. Alla ändringar blir omedelbart tillämpliga när de publiceras på denna hemsida. Din fortsätta åtkomst, surfande, eller annan användning av hemsidan utgör ditt godkännande av alla sådana användarvillkor. 

5.1 Du kan hitta information om användningen av cookies i vår Cookiepolicy.

5.2 Du kan hitta information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

6.1 Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på denna hemsida, innefattande rättigheterna till Materialen och till de varumärken, företagsnamn, produkter och tjänster som visas på denna hemsida. Dessa får inte användas utan vårt skriftliga godkännande i förväg, förutom för att identifiera våra produkter eller tjänster.
 

6.2 Under förutsättning att dessa användarvillkor följs och förutsatt att innehållet är oförändrat och att all upphovsrätt och varumärksidentifiering inkluderas i alla kopior (oavsett format), ger vi dig en begränsad, tillfällig, återkallelig och icke-exklusiv licens att få åtkomst till, surfa runt på och använda denna hemsida, samt att ladda ner innehåll från denna hemsida för din personliga och icke-kommersiella användning.
 

6.3 Förutom den begränsade licens som beskrivs ovan (eller i enlighet med vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning) får ingen del av denna hemsida användas, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, ges tillträde till, modifieras eller på annat sätt utnyttjas, till fullo eller delvis för något syfte utan vårt skriftliga godkännande i förväg. Du är särskilt förbjuden att återpublicera någon del av denna hemsida på en annan hemsida, i ett annat medium (tryckt, elektroniskt eller annat) eller som en del av någon kommersiell tjänst utan vårt skriftliga godkännande i förväg. Alla immateriella rättigheter som det hänvisas till ovan är fortsatt våra och ägda av oss eller våra licensgivare.

7.1 När du besöker, surfar runt och/eller använder denna hemsida måste du:

a) Följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regelverk,
b) Inte utge dig för att vara någon annan person, använda falskt namn eller falsk e-postadress,
c) Inte samla in eller lagra personuppgifter om andra användare (om du inte fått uttryckligt godkännande att göra så av Novo Nordisk),
d) Inte använda scraping- eller framingtekniker, eller liknande tekniker, för att sända denna hemsida eller delar av hemsidan utan vårt skriftliga godkännande i förväg,
e) Inte modifiera, eller försöka att modifiera, allt eller delar av innehållet på denna hemsida, och
f)  Inte få eller försöka att få obehörig åtkomst till denna hemsida, servern som denna hemsida lagras på eller någon tredjepartsserver, dator eller databas ansluten till denna hemsida.
 

7.2 Du får länka till denna hemsida förutsatt att det sker på ett lagligt och rättvist sätt som inte skadar vårt rykte och som inte antyder någon slags samhörighet, godkännande eller att vi stödjer dig, dina produkter eller tjänster och/eller din hemsida.

8.1 Denna hemsida kan komma att tillhandahålla länkar till andra hemsidor som inte står under Novo Nordisks kontroll. När du följer någon av dessa länkar kommer du att lämna denna hemsida. Vi har ingen kontroll över innehållet på sådan tredje parts hemsida och stödjer eller rekommenderar inte dem, informationen de innehåller och inte heller någon tredje parts produkter eller tjänster som de hänvisar till. Vi accepterar inget ansvar eller skyldighet för innehållet på tredje parts hemsidor som länkas till/från denna hemsida och vi lämnar inga garantier eller utfästelser (uttryckliga eller underförstådda) avseende informationen de innehåller.

9.1 Vissa sektioner på våra hemsidor är endast avsedda för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa sektioner tillhandahålls för att tillgängliggöra relevant information om Novo Nordisks produkter och tillhörande terapiområden för hälso- och sjukvårdspersonal. 
 

9.2 Produkt- och förskrivningsinformation som tillhandahålls i sådana sektioner är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Våra hemsidor kan dock innehålla information om produkter som inte är tillgängliga på alla platser i världen eller som är tillgängliga under olika varumärken och villkor i olika länder. För fullständig information om särskilda produkter hänvisas till produktresumén (SmPC) som finns på Läkemedelsverkets hemsida.  
 

9.3 Åtkomst till sådana sektioner är begränsad till hälso- och sjukvårdspersonal som har registrerat sina kontaktuppgifter hos oss. Det är ett villkor för användandet av dessa sektioner att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta, aktuella och kompletta. Som en del av registreringsprocessen kan vi komma att dela din tillhandahållna information med tredje part för ändamålet att identifiera dig och verifiera din professionella auktorisation. Vidare kan vi komma att tillhandahålla dina personuppgifter för Allmänna användare så att de kan kontakta dig för en konsultation. 
 

9.4 Om den tillhandahållna informationen inte uppfyller de krav som anges i dessa villkor eller om vi misstänker detta, förbehåller vi oss rätten att neka dig åtkomst till denna hemsida och att stänga av ditt konto. 
 

9.5 Om du registrerar dig hos oss och du väljer, eller du tillhandahålls med, ett lösenord som en del av registreringsprocessen så måste du behandla lösenordet som konfidentiellt och du får inte avslöja ditt lösenord för någon annan. Vi har rätt att övervaka ditt lösenord och, efter eget gottfinnande, kräva att du ändrar ditt lösenord. Vidare, och som en del av vår professionella drift av hemsidan, kan vi komma att kontakta dig med information relaterad till ditt konto eller teknisk information utan ditt samtycke. 

10.1 Vi kan när som helst, utan föregående information, komma att permanent eller tillfälligt och oavsett anledning:

a) Avsluta, stänga av, eller neka till din åtkomst till denna hemsida (antingen i dess helhet eller vissa delar);
b) Återta ditt tillstånd att länka till denna hemsida; och/eller
c) Ta bort eller redigera innehåll på denna hemsida.
 

10.2 Novo Nordisk (inklusive vår ledning, våra anställda och andra företrädare) har inget ansvar för skador eller förluster som kan komma att uppstå när vi tar bort eller redigerar innehåll och/eller (helt eller delvis) begränsar eller avslutar din användning av denna hemsida. 

11.1 Om hela eller delar av något av villkoren i dessa användarvillkor är eller blir ogiltig eller icke-verkställbar av någon anledning ska det bortses från bestämmelsen i fråga i den utsträckning som det krävs och den ska anses icke tillämplig så långt möjligt utan att modifiera övriga bestämmelser i dessa användarvillkor och den ska inte på något sätt påverka giltigheten eller verkställbarheten av något annat villkor.
 

11.2 Ingen eftergift av oss, helt eller delvis, av rättighet eller påföljd enligt dessa användarvillkor förhindrar annat eller senare utövande eller åberopande av aktuell eller annan sådan rättighet eller påföljd.

12.1 Dessa användarvillkor och/eller din användning av våra hemsidor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

12.2 Tvist i anledning av dessa användarvillkor ska avgöras genom skiljedom enligt Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Your Career Guide