1.1 Denna information om behandling av personuppgifter riktar sig till: 

(a) kontaktpersoner hos myndigheter och företag vi interagerar med,
(b) enskilda, och
(c) webbplatsbesökare.

1.2 Novo Nordisk Scandinavia AB och Novo Nordisk A/S är enligt lag skyldiga att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi insamlar, behandlar, använder, lagrar och delar dina personuppgifter. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig lagstiftning. I de fall vi informerat dig om att en annan integritetspolicy gäller för behandlingen av dina personuppgifter, gäller sådan integritetspolicy istället för det som anges här.

2.1 Bolagen ansvariga för insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter är:

Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 50587
SE-202 15 Malmö
Org. nr: 556155-2059

och

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
2880 Bagsværd, Danmark
Reg. nr: 24256790

gemensamt hänvisade till som “vi” eller “oss”.

2.2 Du kan alltid kontakta den dataskyddsansvarige på PRIVACY-NNSE@novonordisk.com med frågor eller invändningar om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi kan komma att samla in och behandla dina personuppgifter från följande källor:  

(a) direkt från dig, och
(b) från offentligt tillgängliga publikationer, register, hemsidor eller sociala medier.

4.1 Vi behandlar alltid dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är relevanta för att uppnå ändamålet eller ändamålen. Personuppgifter samlas endast in i den utsträckning det är nödvändigt. Insamlade personuppgifter kommer inte under några omständigheter att säljas till tredje part för något ändamål.
 

4.2 Vår behandling av dina personuppgifter kräver en laglig grund. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en laglig grund för ändamålet med behandlingen.
 

4.3 Kontaktpersoner hos myndigheter och företag vi interagerar med. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter som kan hänföras till dig som representant för en myndighet eller ett företag som vi interagerar med:

(a)     namn;
(b)     yrkesrelaterade kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer);
(c)     titel och befattning;
(d)     uppgifter om din arbetsgivare (t.ex. namn och adress);
(e)     elektroniska identifikationsdata (t.ex. IP-adress); och
(f)     uppgifter om läkemedelsanvändning och diagnoskoder.

Personuppgifter som kan hänföras till dig som representerar en myndighet eller ett företag som vi interagerar med behandlas för ändamålet att upprätthålla affärsrelationer och annan kommunikation, samt för att administrera avtal med organisationen du representerar. Behandlingen för dessa ändamål sker på basis av vårt berättigade intresse av ovan angivna ändamål.
 

4.4 Enskild. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter som kan hänföras till dig som enskild:

(a)     namn;
(b)     ålder;
(c)     kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer);
(d)     elektroniska identifikationsdata (t.ex. IP-adress);
(e)     uppgifter du lämnar i dina kontakter med oss; och
(f)      uppgifter om läkemedelsanvändning och diagnoskoder.

Personuppgifter som kan hänföras till dig som enskild behandlas:

(a)    för att göra utskick av material som du har beställt,
(b)    för att svara på dina frågor, och 
(c)    för statistiska ändamål såsom att identifiera mönster och trender kring reklamationer och säkerhetsinformation, samt analysera och förbättra vår kundtjänst, våra erbjudanden och vår kommunikation.

Användning av dina personuppgifter för att göra utskick, svara på frågor eller för statistiska ändamål enligt ovan sker på basis av vårt berättigade intresse av dessa ändamål.

Behandling av uppgifter om läkemedelsuttag sker på basis av att det är nödvändigt för våra statistiska ändamål och i enlighet med lagen om hälsodataregister. Vi får enbart avidentifierade uppgifter från Socialstyrelsen där ett serienummer (men inte namn eller andra uppgifter som gör det möjligt för oss att identifiera dig) ingår, tillsammans med uppgifter om läkemedelsanvändning, diagnoskod, ålder och geografisk information.

Observera att Novo Nordisk och är skyldigt enligt lag att samla in reklamationer och säkerhetsinformation om våra produkter. Behandling av dina uppgifter i det sammanhanget beskrivs i vår integritetspolicy för säkerhetsinformation.
 

4.5 Webbplatsbesökare. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter som kan hänföras till dig som besöker våra webbplatser:

(a)     allmän information för att identifiera dig (t.ex. ålder, yrke);
(b)     elektroniska identifikationsdata (t.ex. IP-adress);
(c)     vilka sidor på vår hemsida som du besöker och hur du använder dem; och
(d)     uppgifter om din webbläsare och andra tekniska uppgifter.

Personuppgifter som kan hänföras till dig som besöker våra webbplatser används informationen för ändamålet att samla statistik över och analysera besökstrafiken på våra webbplatser, t.ex. var våra besökare kommer ifrån, vilka sidor som besöks på webbplatsen och var mest tid spenderas på webbplatsen, i syfte att underhålla och förbättra webbplatsernas funktioner och användarupplevelse. Behandlingen av den samlade informationen sker på basis av vårt berättigade intresse av att samla underlag för att underhålla och förbättra funktionaliteten på våra hemsidor. För information om vår användning av cookies, vänligen se vår Cookiepolicy.

5.1 Under våra aktiviteter och för de ändamål som beskrivits under Avsnitt 4 kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

(a) vår personal (inklusive personal, avdelningar eller andra bolag inom vår koncern),
(b) våra självständiga agenter eller mellanhänder,
(c) våra leverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter till oss,
(d) våra IT-leverantörer, molntjänstleverantörer, databasleverantörer och konsulter,
(e) våra affärspartners som erbjuder produkter och tjänster tillsammans med oss eller med något av våra koncernbolag eller andra närstående bolag,
(f) någon tredje part till vilken vi överför eller tilldelar någon av våra rättigheter eller skyldigheter,
(g) våra rådgivare och externa jurister vid försäljning eller överföring av en del av vår verksamhet eller dess tillgångar. 

5.2 Alla parter beskrivna ovan är avtalsmässigt bundna att upprätthålla sekretess och säkerheten i dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

5.3 Dina personuppgifter kan också bli åtkomliga för eller överföras till nationella och/eller internationella myndigheter, offentliga organ eller domstol på deras begäran när vi är ålagda att göra så i enlighet med tillämplig lag eller förordning. 

6.1 De personuppgifter vi samlar in från dig kan också komma att behandlas, bli åtkomliga för, eller lagrade i ett land utanför Sverige för ändamålen som beskrivs under Avsnitt 4. 

6.2 Nivån på skydd av personuppgifter i vissa länder utanför EES uppfyller inte den nivå av skydd av personuppgifter som för tillfället tillämpas och upprätthålls inom EES. Vi använder oss därför av följande skyddsåtgärder, som krävs enligt lag, för att skydda dina personuppgifter vid överföring till ett sådant land: 

(a) Överföringen sker till ett Novo Nordisk-bolag som omfattas av Novo Nordisks bindande företagsbestämmelser, tillgängliga här.
(b) Mottagande land har av EU-kommissionen bedömts ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
(c) Vi har med mottagaren ingått avtal som innehåller standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land. Du kan få en kopia av dessa klausuler genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i Avsnitt 2. 

7.1 Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlats in eller för att uppfylla legala eller regulatoriska krav.

7.2 Personuppgifter nödvändiga för att göra utskick av beställt material som beskrivs ovan lagras i högst två månader. För alla andra förfrågningar lagras uppgifterna i upp till 5 år.

8.1 Generella rättigheter. Du har i allmänhet följande rättigheter och kan således:

(a) erhålla en översikt över vilka personuppgifter vi har om dig,
(b) erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format,
(c) begära en uppdatering eller rättelse av dina personuppgifter,
(d) begära att dina personuppgifter raderas eller förstörs,
(e) begära att vi slutar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter,
(f) klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter genom information till Integritetsskyddsmyndigheten.

8.2 Rättigheter vid behandling baserad på berättigat intresse. Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som är baserad på vårt berättigande intresse. I händelse av din invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. 

8.3 Du kan använda dina rättigheter genom att skicka e-post till PRIVACY-NNSE@novonordisk.com med din begäran.

Februari 2023