NovoRapid® (insulin aspart)

 

NovoRapid® är ett måltidsinsulin

  • För alla diabetespatienter (från 1 års ålder)1
  • Mer än 15 års klinisk erfarenhet1
  • Väldokumenterat – över 250 kliniska studier2

 

Referenser

  1. NovoRapid® produktresumé, www.fass.se.
  2. Litteratursökning PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, utförd 24.02.2017. Sökkriterier: "insulin aspart"[All Fields] AND "randomized controlled trial"[Publication Type] resulterade i >250 randomiserade studier med aktiv kontroll för NovoRapid®.

 


NovoRapid Penfill, FlexPen, Innolet, PumpCart (insulin aspart), Rx, F, ATC- kod: A10AB05.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml

Human insulinanalog med snabbt insättande effekt och kort duration.

Indikation: NovoRapid är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. 

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. NovoRapid PumpCart ska endast användas med ett infusionspumpsystem för insulin som är utformad för att användas med denna cylinderampull. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan NovoRapid och andra insulinprodukter.

Graviditet och amning: NovoRapid kan användas under graviditet och amning. Dosen kan dock behöva justeras.

För fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 12/2018.

 

Senast uppdaterad:  30 september 2019

 

SE19NR00010