Levemir® (insulin detemir)


En långverkande insulinanalog1

 

Referenser

  1. Levemir® produktresumé, se senast uppdaterad version på www.fass.se.

Levemir (insulin detemir), Rx, (F), ATC-kod: A10AE05. 

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml. 

Insuliner och analoger för injektion, långverkande. 

Indikation: Levemir är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. 

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan Levemir och andra insulinprodukter. 

Graviditet/amning Behandling med Levemir kan övervägas under graviditet, men potentiella fördelar ska vägas mot en eventuell ökad risk för negativa effekter på utfallet av graviditeten. Det är okänt om insulin detemir utsöndras i bröstmjölk. Inga metabola effekter förväntas. Insulindos och kost kan behöva justeras.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 04/2018.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. 

 

 

Senast uppdaterad:  26 september 2019

 

SE19LV00009