Goda levnadsvanor är alltid grunden i din behandling men tillägg av läkemedel rekommenderas redan från diagnos. Med tiden behövs i stort sett alltid mer än ett preparat eftersom typ 2-diabetes är en så kallad progressiv sjukdom som kräver mer behandling ju längre man har haft diagnosen. Idag finns en rad olika diabetesläkemedel som påverkar blodsockret genom olika mekanismer vilket gör att man får god effekt genom att kombinera dem om/när ett läkemedel inte ger tillräcklig effekt. Vilka preparat som passar för dig kan din läkare avgöra, det beror på flera olika faktorer t.ex. förekomst av andra sjukdomar. Nedan beskrivs kort några av de vanligaste grupperna av läkemedel vid typ 2-diabetes.

Tabletter med metformin är nästan alltid förstahandsval och ska enligt riktlinjerna ges redan vid diagnos av typ 2-diabetes i de flesta fall. Metformin ökar cellernas känslighet för insulin. Det gör att cellerna lättare kan ta upp sockret från blodet vilket resulterar i att blodsockervärdet sjunker. Metformin gör även att leverns egen produktion av socker minskar.

Tabletter som innehåller SGLT2-hämmare gör att njurarna utsöndrar en större mängd socker i urinen villket på sikt sänker blodsockervärdet och kan ge viss viktnedgång. Man har också visat att SGLT-2-hämmare är särskilt lämpliga att använda för personer som har hjärt-kärlsjukdom.

Dessa läkemedel finns både i tablett- och injektionsform (som man enkelt kan ge sig själv med hjälp av så kallade injektionspennor). GLP-1-RA är långtidsverkande versioner av hormonet GLP-1 som ökar produktion och frisättning av insulin.
De gör också att du känner dig mätt snabbare och behandlingen leder ofta till viktnedgång. Vissa GLP-1-RA är särskilt lämpliga för personer med diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Tabletter som innehåller DPP4-hämmare gör att hormonet GLP-1 bryts ner långsammare i kroppen vilket i sin tur ger en viss ökad insulinfrisättning från bukspottkörteln.

Tabletter med sulfonureider stimulerar bukspottkörtelns frisättning av insulin och kan därmed orsaka symptom på lågt blodsocker. Förutsättningen att dessa läkemedel ska fungera är att det finns tillräckligt med celler som kan tillverka insulin.

Insulin måste injiceras eftersom hormonet förstörs när det kommer i kontakt med mag-tarmkanalen. Det finns flera situationer när insulin kan behövas vid typ 2-diabetes:

  • ibland vid diagnos om blodsockernivåerna är mycket höga
  • vid svårare annan sjukdom som t.ex. allvarlig infektion eller fotsår och samtidigt högt blodsocker
  • efter flera års sjukdom om/när det inte räcker med andra blodsockersänkande läkemedel
  • ibland, relativt snart efter diagnos, om det visar sig att diagnosen är felaktig och man istället har en långsam utveckling av typ 1-diabetes (kallas ibland LADA)

Det finns flera olika typer av insulin och val av insulin beror på hur blodsockret varierar under dygnet. Injektionerna ges med samma typ av hjälpmedel som GLP-1-RA, så kallade injektionspennor som är enkla att hantera. Om du behöver insulin kommer du få lära dig mer om det av ditt diabetesteam.

Your Career Guide