Det finns många skäl till varför kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes och obesitas har ökat i årtionden. Vissa är riskfaktorer som inte kan förebyggas, såsom genetik och det enkla faktum att människor lever längre.

Att inte göra något för att stoppa denna ökning kommer bara att leda till mer mänskligt lidande och större sjukvårdsutgifter. Våra kunder är hälso- och sjukvårdssystem och de människor som använder våra behandlingar. Om vi inte gör något för att förebygga kroniska sjukdomar så lever vi inte upp till våra värderingar som företag, och då bedriver vi inte heller en hållbar verksamhet.

Det finns områden där förebyggande åtgärder kan ha en verkligt positiv effekt. Ökad urbanisering, socioekonomiska ojämlikheter, mer stillasittande livsstilar och sämre kostvanor. Ofta i kombination, är dessa de främsta orsakerna till att fler och fler människor får diagnoserna typ 2-diabetes och obesitas. Vi vill bryta den uppåtgående kurvan för typ 2-diabetes och obesitas, och det råder ingen tvekan om att det kommer krävas förebyggande åtgärder.

Fortsätt läsa om hur vi arbetar med att förebygga kroniska sjukdomar.

Två av tre personer med typ 2-diabetes lever i städer. Det sätt som stadsområden utformas, byggs och styrs förändrar vårt sätt att leva, och i vissa fall ökar risken för typ 2- diabetes.

Novo Nordisk myntade begreppet "urban diabetes" för att i samarbete med University College i London och Steno Diabetes Center i Köpenhamn fokusera på den inneboende risk som ett liv i städer innebär. Tillsammans lanserade vi ett globalt partnerskap med namnet Cities Changing Diabetes.

I mer än 40 städer runt om i världen uppmärksammar vi typ 2-diabetes som en allvarlig hälsofråga. Vi arbetar med över 150 partners för att förbättra forskningen och påverka handlingsprogram som resulterar i insatser som direkt och positivt påverkar dem som arbetar i sjukdomens frontlinje.

Om du vill veta mer om vår kamp mot diabetes i städer, läs mer om Cities Changing Diabetes.

40 miljoner av världens barn under fem år är överviktiga. Det placerar dem dels i riskzonen för att utveckla tidig typ 2-diabetes, dels löper de stor risk för obesitas i vuxen ålder.

Dessa barn kan också möta utmaningar under en tid när de borde få blomstra och nå sin fulla potential. Att vara överviktig kan bidra till stigmatisering, dålig socialisering och känslomässiga svårigheter och i vissa fall lägre utbildningsnivå.

Tillsammans med UNICEF arbetar vi med att förebygga övervikt och obesitas hos barn. Med avstamp i Mexiko och Colombia, men med en bredare regional och global räckvidd och genomslagskraft, syftar partnerskapet till att "skriva om berättelsen" om det förebyggande arbetet, så att fokus förflyttas från individuellt ansvar till behovet av att förändra miljöer som främjar obesitas.

Vi anser att varje barn ska ha möjlighet att växa sig starkt i en föränderlig värld och att förverkliga sin potential.

Besök UNICEF:s webbplats för att se vad som görs för att förbättra villkoren för världens barn.


I Sverige deltar vi även i initiativet ”Prevention barnfetma”. Detta är ett Swelife-initiativ med finansiellt stöd från Vinnova samt 24 samverkansparter. Syftet är att förebygga övervikt och obesitas bland barn i åldrarna 0-6 år och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det mätbara målet är minskad övervikt och obesitas hos barn i 0-6 års ålder år 2030 i Sverige. Visionen är noll obesitas vid skolstart 2030. Det är ett nationellt mission-orienterat projekt med fokus på förebyggande hälsoinsatser och en systemtransformation ur ett Frisk-Risk-Sjuk-perspektiv.