Vi vet att besökstiden är knapp och ekonomin är begränsad i sjukvården. Men även att 70 % av samhällskostnaderna för diabetes beror på komplikationer. Därför har vi på Novo Nordisk antagit en vision om Nollkomplikation för typ 2-diabetes. Där ska vi göra vår del i arbetet för att förhindra dessa allvarliga och ibland smärtsamma följdsjukdomar. Genom att bidra till att skapa de rätta förutsättningarna för dig som lever med typ 2-diabetes, så att du kan leva ett långt liv utan komplikationer.

Ingen person med typ 2-diabetes är den andra lik. Men alla förtjänar vård utifrån sina individuella förutsättningar och behov.

Visste du att det ingår i Sveriges nationella riktlinjer för diabetesvård att ett individualiserat målvärde för HbA1c ska sättas tillsammans med dig som patient? Om inte så är du inte ensam om det, för bara häften av alla personer med typ 2-diabetes uppnår sina målvärden vid blodsockerkontrollerna idag . Men vad är HbA1c egentligen och varför är det så viktigt?

HbA1c är en typ av hemoglobin, alltså blodets syrebärande protein, som bildas vid reaktion med blodsockret, din glukosnivå. Men ditt HbA1c är också ett mått på dina blodsockernivåer under de senaste två till tre månaderna, vilket även brukar kallas för långtidssocker. Och detta tas fram genom ett blodprov tillsammans med din vårdgivare.

Målet är att alla personer med nydebuterad typ 2-diabetes ska ha ett HbA1c mellan 42–48 mmol/mol. Men eftersom ingen person med typ 2-diabetes är den anda lik, ska målvärdet för just ditt HbA1c sättas upp utifrån dina unika förutsättningar gällande allt ifrån livsstil till medicinering.

Att få koll och kontroll på ditt HbA1c idag är avgörande för att förhindra framtida komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt blodcirkulation, njursvikt och synnedsättning2.

För en god och jämlik diabetesvård har Socialstyrelsen uppdaterat nationella riktlinjer för diabetes. Dessa riktlinjer är framtagna av de främsta experterna inom området. Och kan utgöra en bra grund i diskussionen men din vårdgivare samt bidra till att du som patient kan vara med och påverka ditt omhändertagande.

Intensiv behandling innebär att behandla för att sänka glukosen till så gott som normalnivåer. För personer med typ 2-diabetes handlar det om läkemedel i tablettform med eller utan insulin, livsstilsråd, nära sjukvårdskontakt och självtester av blodsocker

i kombination med snabb uppföljning och vidare åtgärd om de satta målen inte uppnås eller om behandlingen ger tillräcklig effekt.3

Du är inte vad du äter, men för att ge din behandling den bästa förutsättningen är en översikt av din livsstil en lika stor del av ekvationen som din medicinering.

Typ 2-diabetes handlar om både arv och miljö. Därför ska din medicinering utgå ifrån dig och vad just du behöver för att behandla din diabetes bäst, gällande allt ifrån levnadsvanor till medicinsk historia.

Målvärdet för ditt HbA1c ska spegla var du är i livet och hur din sjukdomshistorik sett ut före och efter din diabetesdiagnos.

Medicineringen av typ 2-diabetes påbörjas i regel med metformin och redan vid diagnos, då kost och motion sällan åstadkommer den sänkning av blodsockernivån som krävs. Metformin är ett läkemedel i tablettform som sänker din blodsockerhalt genom att reducera mängden glukos som din lever släpper ut, vilket i sin tur hjälper din kropp att svara bättre på ditt kroppsegna insulin. Men kontraindikationer (något som motsäger att ett läkemedel ska användas) som till exempel njursjukdom kan tala för att just metformin inte är rätt behandling för din typ 2-diabetes.3

-

Om du har typ 2-diabetes och är gravid, eller om den kvarstår efter, ska nivån på din plasmaglukos, alltså ditt blodsocker, mätas själv för att utse vilken typ av behandling som krävs. Om det inte räcker att lägga om din livsstil ska medicinering med metformin med eller utan insulin läggas till.