Två av tre personer som lever med typ 2-diabetes bor i städer. Stadsområden är designade och byggda på ett sätt som förändrar vårt sätt att leva och, i vissa fall, ökar risken för att drabbas för kroniska sjukdomar.

I mer än 50 städer runt om i världen riktar vi uppmärksamhet mot kroniska sjukdomar som en betydande hälsofråga. Vi arbetar tillsammans med globala och lokala samarbetspartners för att bedriva forskning och skapa riktlinjer som resulterar i åtgärder för att förebygga kroniska sjukdomar.

Vill du veta mer, besök Cities for Better Health

SE24PA00003

40 miljoner av världens barn under fem år är överviktiga. Det placerar dem dels i riskzonen för att utveckla tidig typ 2-diabetes, dels löper de stor risk för obesitas i vuxen ålder.

Dessa barn kan också möta utmaningar under en tid när de borde få blomstra och nå sin fulla potential. Att vara överviktig kan bidra till stigmatisering, dålig socialisering och känslomässiga svårigheter och i vissa fall lägre utbildningsnivå.

Tillsammans med UNICEF arbetar vi med att förebygga övervikt och obesitas hos barn. Med avstamp i Mexiko och Colombia, men med en bredare regional och global räckvidd och genomslagskraft, syftar partnerskapet till att "skriva om berättelsen" om det förebyggande arbetet, så att fokus förflyttas från individuellt ansvar till behovet av att förändra miljöer som främjar obesitas.

Vi anser att varje barn ska ha möjlighet att växa sig starkt i en föränderlig värld och att förverkliga sin potential.

Besök UNICEF:s webbplats för att se vad som görs för att förbättra villkoren för världens barn.


I Sverige deltar vi även i initiativet ”Prevention barnfetma”. Detta är ett Swelife-initiativ med finansiellt stöd från Vinnova samt 24 samverkansparter. Syftet är att förebygga övervikt och obesitas bland barn i åldrarna 0-6 år och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det mätbara målet är minskad övervikt och obesitas hos barn i 0-6 års ålder år 2030 i Sverige. Visionen är noll obesitas vid skolstart 2030. Det är ett nationellt mission-orienterat projekt med fokus på förebyggande hälsoinsatser och en systemtransformation ur ett Frisk-Risk-Sjuk-perspektiv.