Novo Nordisk i Sverige

Vision Nollkomplikation

Ett gemensamt mål för diagnostik, behandling och uppföljning.

Vision Nollkomplikation

Novo Nordisk har ett tydligt mål: vi ska besegra kroniska sjukdomar som diabetes, hemofili, tillväxtrubbningar, obesitas och ateroskleros. Vår vision om färre komplikationer till följd av sjukdomstillstånden är avgörande för att nå dit. Utmaningarna ökar i den svenska hälso- och sjukvården, många patienter diagnostiseras för sent och har svårt att hitta en enkel väg fram till bättre hälsa.1

Varje dag och varje patient har betydelse. Komplikationer står för den stora delen av kostnaden och det belastar även individen.2 Vi har ett ansvar att bidra till att patienter får tillgång till en effektiv behandling tidigt i sjukdomsförloppet, för att undvika onödiga och kostsamma komplikationer.

Tre nyckelområden

Vi har identifierat tre nyckelområden där patienter, vårdpersonal och beslutsfattare behöver ha samma mål och arbeta tillsammans.

Det finns stora förbättringsmöjligheter för att

  • skapa bättre förutsättningar för uppföljning av insatt behandling.

  • förbättra strukturerna kring patienter i vården.

  • höja den medicinska ambitionen i primärvården.

Varför Vision Nollkomplikation?

Vårt huvudsakliga syfte är att upptäcka och utveckla innovativa läkemedel. Vi har ett ansvar att bidra till att patienter får tillgång till en effektiv behandling tidigt i sjukdomsförloppet. Novo Nordisk bedriver kliniska studier i Sverige och investerar i svensk utveckling och forskning i nära samarbete med universitet och sjukvård. 

Vi bidrar också med datadriven kunskapsutveckling, kunskapsspridning och olika förbättringsarbeten i samarbete med vården. Vi gör stora digitala satsningar för att erbjuda information till både vårdpersonal och patienter, i förhoppning att förstärka och underlätta patientens makt över sin sjukdom.

 

Cities Changing Diabetes

Det förebyggande arbetet är minst lika viktigt och Novo Nordisk vill bidra genom att stärka samverkan med hälso- och sjukvården samt förstärka patientens roll och egenmakt i sin behandling. Genom att höja kunskapen kring förebyggande åtgärder kan vi tillsammans lösa den snabbt växande utmaningen kring sjukdomarna och förhindra att komplikationer uppstår. 

Bland annat är Novo Nordisk initiativtagare till Cities Changing Diabetes som idag bedrivs i 28 storstäder runt om i världen, varav Malmö är en. Detta globala samarbetsprojekt gör vi för att skapa hållbara samarbetsformer och hitta lösningar på problemen med ökande övervikt, obesitas och diabetes på lokala nivåer. Tillsammans med våra samarbetspartners kartlägger vi diabetessituationen i respektive stad, höjer kunskapen kring förebyggande åtgärder och agerar för att lösa den snabbt växande sjukdomsproblematiken.

Referenser

1. Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård. Lägesrapport 2019.

2. IHE rapport. Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och 2030 i Sverige. 2015:1.