TID

MÅL

Tillsammans

Varför Vision Nollkomplikation

Vårt huvudsakliga syfte är att upptäcka och utveckla innovativa läkemedel. Vi har ett ansvar att bidra till att patienter får tillgång till en effektiv behandling tidigt i sjukdomsförloppet. Novo Nordisk bedriver kliniska studier i Sverige och investerar i svensk utveckling och forskning i nära samarbete med universitet och sjukvård. 

Vi bidrar också med datadriven kunskapsutveckling, kunskapsspridning och olika förbättringsarbeten i samarbete med vården. Vi gör stora digitala satsningar för att erbjuda information till både vårdpersonal och patienter, i förhoppning att förstärka och underlätta patientens makt över sin sjukdom.

Vi vet att besökstiden är knapp och ekonomin är begränsad i sjukvården. Men även att 70 % av samhällskostnaderna för diabetes beror på komplikationer. Därför har vi på Novo Nordisk antagit en vision om Nollkomplikation för typ 2-diabetes.

Vision Nollkomplikation för typ 2-diabetes

Cities changing diabetes

Det förebyggande arbetet är minst lika viktigt och Novo Nordisk vill bidra genom att stärka samverkan med hälso- och sjukvården samt förstärka patientens roll och egenmakt i sin behandling. Genom att höja kunskapen kring förebyggande åtgärder kan vi tillsammans lösa den snabbt växande utmaningen kring sjukdomarna och förhindra att komplikationer uppstår. 

Bland annat är Novo Nordisk initiativtagare till Cities Changing Diabetes som idag bedrivs i 28 storstäder runt om i världen, varav Malmö är en. Detta globala samarbetsprojekt gör vi för att skapa hållbara samarbetsformer och hitta lösningar på problemen med ökande övervikt, obesitas och diabetes på lokala nivåer. Tillsammans med våra samarbetspartners kartlägger vi diabetessituationen i respektive stad, höjer kunskapen kring förebyggande åtgärder och agerar för att lösa den snabbt växande sjukdomsproblematiken.