Ozempic® (semaglutid), injektionsvätska. Receptbelagt läkemedel

Användning: Ozempic® är ett läkemedel för vuxna med typ 2-diabetes som tas en gång per vecka.

Ozempic® innehåller den aktiva substansen semaglutid (som är en GLP-1-receptoragonist). Det hjälper kroppen att sänka ditt blodsocker, men endast när blodsockret är för högt. Det kan också hjälpa till att förebygga hjärtsjukdom.

Ozempic® används för att behandla vuxna (18 år och äldre) med typ 2-diabetes när kost och motion inte räcker:

  • som enda läkemedel när du inte kan använda metformin (ett annat diabetesläkemedel) eller
  • tillsammans med andra diabetesläkemedel – när dessa inte räcker för att få ditt blodsocker under kontroll.

Det är viktigt att du fortsätter följa råden om kost och motion som du fått av läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Varningar och försiktighet: Ozempic ® är inte detsamma som insulin och du ska inte använda det om:

  • du har typ 1-diabetes
  • du utvecklar diabetesketoacidos

Under behandlingen med Ozempic ® kan du må illa, kräkas eller få diarré. Dessa biverkningar kan orsaka uttorkning (vätskeförlust). Det är viktigt att dricka mycket vätska för att förhindra uttorkning. Du kan även få lågt blodsocker (hypoglykemi) när Ozempic ® används med läkemedel som innehåller sulfonylurea eller insulin.

Om du har svåra och ihållande magsmärtor – uppsök omedelbart läkare eftersom detta kan vara ett tecken på akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).

Har du en diabetisk ögonsjukdom som kan vara instabil rekommenderar vi inte att du tar Ozempic 2 mg.

Graviditet och amning: Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Läs bipacksedeln noga.
Novo Nordisk Scandinavia AB
www.novonordisk.se
April 2023
SE23OZM00002