Medarbetare och externa intressenter kan rapportera misstänkt misskötsel på ett säkert och konfidentiellt sätt via Novo Nordisk Compliance Hotline. 

När du misstänker ett eventuellt brott mot regler eller interna policyer bör du ta upp din misstanke eller oro med relevant person. 

Du kan använda följande länkar för att rapportera till Compliance Hotline: 

Compliance Hotline reporting portal

Compliance Hotline reporting portal - Iran (Vänligen använd den här länken om du befinner dig i Iran).

Om du inte önskar rapportera misskötsel via Compliance Hotline kan du vända dig till Läkemedelsverket vid misstanke om kvalitetsbrister, eller till Arbetsmiljöverket vid annan misstanke om misskötsel enligt nedan.

 

Misskötsel rörande affärsetik, som skulle kunna vara en intressekonflikt, korruption innehållande mutor, oetiska donationer, gåvor eller underhållning till affärspartners, offentliga tjänstemän eller sjukvårdspersonal från Novo Nordsik anställda eller tredje parter som representerar Novo Nordisk, kränkningar av mänskliga rättigheter eller skydd av integritet och personuppgifter. 

Redovisningsfel och bedrägeri, såsom stöld och förskingring av Novo Nordisks tillgångar, leverantörsbedrägerier, mottagande av mutor, redovisningsmanipulation, överträdelser i interna redovisningskontroller och revisionsärenden. 

Kvalitetsbrister som påverkar GxP relaterade processer som inte tas upp i kvalitetshanteringssystemet. 

Brott mot konkurrenslagstiftning och lagstiftning om rättvis handel, som exempelvis kan vara relaterade till missbruk av en dominerande ställning på marknaden.

Brott mot miljölagstiftning, som exempelvis olagligt bortskaffande av avfall.

Kränkning av Novo Nordisk Way, inklusive allvarlig orättvis behandling av en medarbetare eller bredare misskötsel från ledningen. 

Du kan också anmäla allvarlig misskötsel relaterat till spionage, sabotage, brott mot informationssäkerhet och andra överträdelser relaterat till grova brott eller andra allvarliga förhållanden. 

Ombudsman 

Individuella fall avseende orättvis behandling av en medarbetare kommer i de flesta fall hanteras av Ombudsmannen och faller utanför utredningsprocessen och visselblåsarprocessen. Du kan göra anmälningar till Ombudsmannen via följande länk: 

Ombudsman (endast för Novo Nordisk anställda)

 

Om du misstänker misskötsel, uppmanar vi dig att rapportera det. Däremot ska rapporteringssystemet inte användas för att göra falska anklagelser eller för att sprida ogrundade rykten. 

Misstankar om, men inte begränsade till, meningsskiljaktigheter mellan kollegor eller praktiska klagomål (utrustningsfel, kontorsmiljö, oenighet om semesterplanering) eller andra problem som täcks av kollektivavtal, eller klagomål gällande exempelvis rökning eller klädkoder ska inte rapporteras till Compliance Hotline. 

Observera att Compliance Hotline inte ska användas för rapportering av kundklagomål, biverkningar eller förfalskade produkter. För mer information om hur du går tillväga, vänligen besök följande länk:

Kontaktuppgifter för allmänheten 

Det är möjligt att rapportera ett ärende till Compliance Hotline via telefon eller online. Klicka på följande länkar för att rapportera och för mer information. 

Compliance Hotline reporting portal

Compliance Hotline reporting portal - Iran (Vänligen använd denna länk om du befinner dig i Iran).

Om du föredrar att göra en anmälan via ett fysiskt möte, kan du kontakta din närmsta chef eller lokal Legal & Compliance. Du kan också uppge via telefon eller online att du vill göra din anmälan via ett fysiskt möte utan att uppge mer information om ditt ärende. 

Det är möjligt att välja bland flera språk och instruktioner för samtalet inklusive telefonnummer finns på hemsidan. När du rapporterar ett fall via telefon, vänligen förvänta dig en kort väntetid innan en agent finns tillgänglig för att ta emot ditt samtal.

Kvitto på mottagning

Kvittot på din anmälan kommer inom 7 dagar från den dagen du gjorde din anmälan. 

Uppföljning av ditt ärende

När du rapporterar ett ärende får du ett unikt ärendenummer och blir ombedd att skapa ett lösenord. På det här sättet kommer du anonymt kunna kommunicera med Compliance Hotline personal.

Vi uppmanar dig att följa upp på din anmälan för att verifiera din rapport, se status på din anmälan, uppge ytterligare informationen eller för att se om vi har ytterligare frågor för att kunna utreda din anmälan.  

Feedback

Vi kommer ge feedback på din anmälan inom en rimlig tid, vanligtvis inom 3 månader.

 

Vid rapportering kommer anmälan mottas av revisionskommitténs sekretariat, vilket övervakas av revisionskommittén, som är en del av Novo Nordisks styrelse.

För anmälningar som omfattas av utredningsprocessen och visselblåsarprocessen och där en utredning bedöms nödvändig, kommer en utredning av din anmälan att påbörjas och ett utredningsteam kommer upprättas.

Utredningsprocessen beskrivs nedan.

The investigation process for reports on the Compliance Hotline

Novo Nordisk tolererar inte diskriminering eller repressalier mot den som i god tro gör en anmälan eller ett företag som bistår i sådan anmälan, eller mot en person som deltar i utredningen rörande sådan anmälan. Repressalier inträffar när ett skadligt eller trovärdigt hot om en skadlig åtgärd vidtas mot en anställd som i god tro gör en anmälan eller deltar i en utredning endast för att han eller hon gjorde det.

Exempel på repressalier inkluderar, men är inte begränsat till:

  • Disciplinära handlingar riktade mot en rapporterande anställd
  • En rapporterande anställd blir nekad befordran
  • Utfärdande av en dålig prestationsutvärdering av en rapporterande anställd
  • Att förhindra, eller försöka att förhindra, en anställd att göra en anmälan 
  • Upphävande av tillstånd
  • Svartlistande

Denna process förbjuder inte repressalier mot anställda av legitima skäl, även om den anställde är inblandad i en utredning där denne skyddas enligt ovan, så länge som repressalierna inte är direkt kopplade till rapporteringen eller deltagande i utredningen. 

 

Oavsett om du uppger ditt namn eller väljer att vara anonym, kommer Novo Nordisk försäkra ditt skydd och din identitet till den grad det är möjligt.

Om du identifierar dig själv, ökar det möjligheten för oss att utreda din rapport och behålla kontakten för att ge dig mer information och feedback under utredning och för att skydda dig mot eventuella repressalier.

Ditt namn och identitet kommer skyddas av sekretess och kommer vanligtvis inte delas med någon utanför utredningsgruppen. Om det skulle bli nödvändigt att dela din identitet kommer vi be om ditt tillstånd, om det inte är specifikt tillåtet att inte involvera dig. 

Utredningsgruppen arbetar under sekretess och är utbildade i att säkra sekretessen för visselblåsarrapporter och utredningsinformation. 

 

Rapporter som tas emot via Compliance Hotline kan innehålla personuppgifter. Novo Nordisk kommer hantera personuppgifterna enligt den danska dataskyddslagstiftningen.