1.1 Denna information om behandling av personuppgifter riktar sig till: 

(a) anställda inom hälso- och sjukvården med vilka vi skapar eller vidhåller en förbindelse,
(b) våra kunder eller potentiella kunder som är fysiska personer (t.ex. egenföretagare som bedriver apoteksverksamhet), och
(c) företrädare eller kontaktpersoner hos våra kunder eller potentiella juridiska personer (t.ex. apotekskedjor) eller företrädare för vårdgivare, t.ex. bolag som tillhandahåller sjukvårdsförsäkring.
 

1.2 Novo Nordisk Scandinavia AB och Novo Nordisk A/S är enligt lag skyldiga att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi insamlar, behandlar, använder, lagrar och delar dina personuppgifter. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

2.1 Bolagen ansvariga för insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter är:

Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 50587
SE-202 15 Malmö
Org. nr: 556155-2059

och

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
2880 Bagsværd, Danmark
Reg. nr: 24256790

gemensamt hänvisade till som “vi” eller “oss”.

2.2 Du kan alltid kontakta den dataskyddsansvarige på PRIVACY-NNSE@novonordisk.com med frågor eller invändningar om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi kan komma att samla in och behandla dina personuppgifter från följande källor: 

(a) direkt från dig,
(b) från offentligt tillgängliga publikationer, hemsidor eller sociala medier,
(c) från leverantörer som tidigare har erhållit ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter, och
(d) från din användning av digitala tjänster och digital kommunikation som Novo Nordisk tillhandahåller, så som hemsidor, praktiska digitala verktyg som kan stötta dig i ditt arbete och e-post.

4.1 Vi behandlar alltid dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är relevanta för att uppnå ändamålet eller ändamålen. Personuppgifter samlas endast in i den utsträckning det är nödvändigt. Insamlade personuppgifter kommer inte under några omständigheter att säljas till tredje part för något ändamål.
 

4.2 Vår behandling av dina personuppgifter kräver en laglig grund. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en laglig grund för ändamålet med behandlingen.
 

4.3 Berättigat intresse. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål då det är nödvändigt på basis av våra berättigade intressen och det inte påverkar dina intressen eller grundläggande fri och rättigheter på ett oskäligt sätt:

(a) för statistiska ändamål och för att optimera de tjänsterna vi tillhandahåller dig,
(b) för att hantera våra IT-resurser, inklusive infrastrukturhantering och löpande affärsverksamhet, samt optimera och spåra våra aktiviteter (t.ex. mäta interaktioner och försäljningar, antal möten/telefonsamtal) så väl som för att besvara dina förfrågningar och tillhandahålla effektiv support,
(c) för att ge dig tillgång till begränsade erbjudanden så som lösenordskyddade hemsidor för yrkesverksamma och träningsmoduler som tillåter dig att tillhandahålla oss särskilda tjänster (konsulttjänster),
(d) för att behandla och samköra dina personuppgifter från våra olika källor för profileringsändamål avseende att planera, hantera och utföra kommunikation samt interaktion med dig, för att inrikta och utföra segmenteringsaktiviteter som på bästa sätt adresserar och förutspår dina yrkesrelaterade behov och för att förbättra kvalitén på våra interaktioner och tjänster genom att anpassa våra erbjudanden till dina specifika behov,
(e) för att koordinera den utbildning/det möte du anmäler dig till, för att möjliggöra kontakter och nätverkande mellan deltagare och med Novo Nordisk, göra utskick av uppföljningsinformation och utvärderingsenkäter relaterat till genomgången utbildning och information avseende framtida utbildningar och möten,
(f) för att möjliggöra transparens avseende värdeöverföringar på identifierbar eller aggregerad nivå eller till juridisk person, i enlighet med de etiska regelverk vi följer, 
(g) för att göra utskick av material som du har beställt samt att svara på dina frågor eller begäran om information, och
(h) för att ge dig tillgång till digitala verktyg och plattformar för yrkesverksamma inom våra terapiområden samt tillhandahålla dina personuppgifter för användare av sådana plattformar så att de kan kontakta dig för en konsultation.
 

4.4 Samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål på basis av ditt samtycke:


(a) för att tillhandahålla dig information, nyheter och direktmarknadsföring via e-post om t.ex. praktiska digitala verktyg som kan stötta dig i ditt arbete, utbildningar/webbinar/möten, medicinska nyheter, samt nyheter om våra produkter, och

(b) för att tillmötesgå önskemål om specialkost i samband med utbildningar/möten.

4.5 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i Avsnitt 2. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som skett innan ditt återkallande.
 

4.6 Regelefterlevnad. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål avseende regelefterlevnad då behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och läkemedelsbranschens etiska regelverk:

(a) för att hantera våra förbindelser med dig, inklusive validering av din professionella auktorisation (t.ex. via databaser tillhandahållna av tredje part),
(b) för att säkerställa efterlevnad med rättsliga förpliktelser inklusive dokumentation avseende skatter och avdrag, och
(c) för att kunna besvara påstådda fall av misskötsamhet eller bedrägeri, för att försvara oss i rättstvister, för att genomföra revisioner, samt för att försäkra oss om efterlevnad av regler avseende fusioner och förvärv rörande vårt företag eller vår koncern.
 

4.7 Avtal. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål då behandlingen är nödvändig för att ingå och fullfölja vårt avtal med dig:

(a) för att administrera avtal, för arkivering och bokföringsändamål; och
(b) för att tillse korrekt fakturering. 

5.1 För ändamålen beskrivna ovan kan vi komma att behandla följande personuppgifter: 

(a) allmän information för att identifiera dig (t.ex. namn, kön, kontaktuppgifter),
(b) din yrkesroll (t.ex. titel, position, namn på bolag, avdelning, ID-nummer som vårdanställd, första specialitetsområde, andra specialitetsområde, år då du tog examen från dina medicinska studier, publikationer, deltagande på kongresser, utmärkelser, biografi, utbildning, kopplingar till universitet, expertis och deltagande/bidragande i kliniska studier, riktlinjer, arbete i redaktörsgrupper och organisationer, deltagande i terapier och behandlingar),
(c) betalningsinformation (t.ex. kreditkortsuppgifter, bankkontouppgifter, moms eller annat skatteidentifikationsnummer),
(d) din elektroniska identifikationsdata när det krävs för ändamålet att leverera produkter eller tjänster till vårt bolag (t.ex. inloggningsuppgifter, åtkomsträttigheter, lösenord, bricknummer, IP-adress, cookies eller andra identifikationer online, loggar, åtkomst- och anslutningstider, bild- eller ljudinspelning så som bilder på ID-brickor, övervakningskameror eller röstinspelningar),
(e) information om din användning, svar, och/eller preferenser inklusive typ av meddelanden som har diskuterats, typ av kommunikationskanaler samt frekvens,
(f) uppgifter du tillhandahåller oss, till exempel när du fyller i blanketter eller under events som du deltar i, eller när du besvarar frågor under samtal med oss eller i undersökningar,
(g) uppgifter relaterade till de tjänster vi tillhandahåller dig, information om marknadsföringsmässiga, vetenskapliga och medicinska aktiviteter/interaktioner som du har med oss, inklusive framtida interaktioner, och
(h) hälsorelaterade uppgifter eller uppgift om religiösa uppfattningar hänförliga till information om specialkost.

6.1 Under våra aktiviteter och för de ändamål som beskrivits under Avsnitt 4 kan vi komma att dela dina personuppgifter med: 

(a) vår personal (inklusive personal, avdelningar eller andra bolag inom Novo Nordisk-koncernen),
(b) våra självständiga agenter eller mellanhänder (om det finns några),
(c) våra leverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter till oss,
(d) våra IT-leverantörer, molntjänstleverantörer, databasleverantörer och konsulter,
(e) våra affärspartners som erbjuder produkter och tjänster tillsammans med oss eller med något av våra koncernbolag eller andra närstående bolag,
(f) någon tredje part till vilken vi överför eller tilldelar någon av våra rättigheter eller skyldigheter,
(g) våra rådgivare och externa jurister vid försäljning eller överföring av en del av vår verksamhet eller dess tillgångar,
(h) vid utbildningar/möten, andra deltagare (i form av deltagarlistor med namn, titel och arbetsplats); och
(i) webbplatsbesökare, vid digitala verktyg och plattformar för yrkesverksamma inom våra terapiområden som används för att förmedla kontaktuppgifter. 


6.2 De tredje parter beskrivna ovan i punkt 6.1(a)-(g) är avtalsmässigt bundna att upprätthålla sekretess och säkerheten i dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.


6.3 Dina personuppgifter kan också bli åtkomliga för eller överföras till nationella och/eller internationella myndigheter, verkställande myndigheter, offentliga organ eller domstol på deras begäran när vi är ålagda att göra så i enlighet med tillämplig lag eller förordning. 

7.1 De personuppgifter vi samlar in från dig kan också komma att behandlas, bli åtkomliga för, eller lagrade i ett land utanför Sverige för ändamålen som beskrivs under Avsnitt 4. 
 

7.2 Nivån på skydd av personuppgifter i vissa länder utanför EES uppfyller inte den nivå av skydd av personuppgifter som för tillfället tillämpas och upprätthålls inom EES. Vi använder oss därför av följande skyddsåtgärder, som krävs enligt lag, för att skydda dina personuppgifter vid överföring till ett sådant land: 

(a) Överföringen sker till ett Novo Nordisk-bolag som omfattas av Novo Nordisks bindande företagsbestämmelser, tillgängliga här.
(b) Mottagande land har av EU-kommissionen bedömts ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
(c) Vi har med mottagaren ingått avtal som innehåller standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land. Du kan få en kopia av dessa klausuler genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i Avsnitt 2. 

8.1 Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlats in eller för att uppfylla legala eller regulatoriska krav. För att bedöma hur länge personuppgifter ska lagras när det inte finns en förutbestämd lagringstid kontrolleras regelbundet om fortsatt lagring krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen, och om det finns ett fortsatt berättigat intresse i behandlingen. Personuppgiftsbehandlingen fortsätter endast när detta är uppfyllt. 
 

8.2 Utbildningar/möten. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som behövs för att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågat, maximalt 3 år efter senaste möte/utbildning du anmält dig till. Uppgifter hänförliga till information om specialkost raderas efter varje genomförd utbildning/möte.
 

8.3 Utskick av beställt material. Personuppgifter nödvändiga för att göra utskick av beställt material som beskrivs ovan lagras i högst två månader.
 

8.4 Marknadsföring och digital kommunikation. Personuppgifter nödvändiga för marknadsföringsändamål beskrivna ovan behandlas till dess att du motsätter dig sådan behandling eller återkallar ditt samtycke.

9.1 Generella rättigheter. Du har i allmänhet följande rättigheter och kan således:

(a) erhålla en översikt över vilka personuppgifter vi har om dig,
(b) erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format,
(c) begära en uppdatering eller rättelse av dina personuppgifter,
(d) begära att dina personuppgifter raderas eller förstörs,
(e) begära att vi slutar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter,
(f) lämna synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter genom information till Integritetsskyddsmyndigheten. 


9.2 Rättigheter vid behandling baserad på berättigat intresse. Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som är baserad på vårt berättigande intresse. Rätten att invända inbegriper även profilering som grundar sig på berättigat intresse. I händelse av din invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 

9.3 Du kan använda dina rättigheter genom att skicka e-post till PRIVACY-NNSE@novonordisk.com med din begäran.