Tillväxtrubbningar

Produktinformation, verktyg och resurser inom tillväxthormonbehandling. 

Norditropin NordiFlex (somatropin), Rx, F, H01AC01

Särskild receptblankett krävs. 5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml, 15 mg/1,5 ml, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

Indikation: Barn: Tillväxtstörning beroende på tillväxthormonbrist (Growth Hormone Deficiency, GHD). Tillväxtstörning hos flickor beroende på gonaddysgenesi (Turners syndrom). Hämmad tillväxt hos prepubertala barn på grund av kronisk njursjukdom. Tillväxtstörning (längd SDS <-2,5 och SDS <-1 jämfört med föräldrarnas genomsnittliga längd) hos korta barn som är födda SGA (SGA – small for gestational age, d v s små i förhållande till fostertidens längd), med födelsevikt och/eller längd <-2 SD som inte återhämtat tillväxten (HV SDS <0 under det senaste året) vid 4 års ålder eller senare. Vuxna: Tillväxthormonbrist med debut i barndomen. Tillväxthormonbrist med debut i vuxen ålder. För mer information läs avsnittet 4.1 Terapeutiska indikationer i produktresumén.

Varningar och begränsningar: Behandling med somatropin ska alltid initieras och regelbundet kontrolleras av läkare med specialistkunskaper i tillväxthormonbrist och dess behandling. Patienter med akuta kritiska sjukdomstillstånd som komplikationer efter öppen hjärtkirurgi, bukkirurgi, multipeltrauma, akut andningsinsufficiens eller liknande tillstånd ska inte behandlas med somatropin. Maximal dygnsdos får inte överskridas. Data från behandling av gravida kvinnor saknas. Därför rekommenderas inte somatropinpreparat under graviditet eller till kvinnor i fertil ålder, som inte använder preventivmedel. Uppgift saknas om passage över till modersmjölk.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 2018-05-15.

 

Senast uppdaterad:  21 februari 2020

 

SE19NX00001 Februari 2019