Korta barn som är födda SGA

Small for gestational age, liten i förhållande till fostertidens längd

 

Cirka 5% av alla barn föds små i förhållande till fostertidens längd (SGA) definierat som födelsevikt och/eller längd ≤2 SD.

Majoriteten av dessa barn har en tillväxtspurt under de 2 första levnadsåren då de växer ikapp och når normal längd. 8–10% av barnen återhämtar inte längdtillväxten, och utan behandling kommer de sannolikt att förbli korta under uppväxten och som vuxna.

Etiologin är idiopatisk i upp till 50% av fallen. Andra orsaker kan vara:

  • Maternella faktorer (sjukdom, rökning, missbruk)
  • Fetala faktorer (kromosomrubbning/genavvikelse, infektion, flerbörd)
  • Placentära faktorer (placentainsufficiens, placentainfarkt, strukturförändringar)

Låg muskelmassa, ökad mängd abdominalt fett och minskad bentäthet förekommer hos korta barn som är födda SGA. Risken att drabbas av metabolt syndrom i vuxen ålder är större, speciellt hos dem som haft en snabb viktökning under spädbarnsåren.

De senaste konsensusriktlinjerna rekommenderar att behandling med tillväxthormon sätts in tidigt till korta barn som är födda SGA.1 Målen med behandlingen är normaliserad längdtillväxt under barndomen och att nå en slutlängd inom normalintervallet. Tillväxthormon har en rad andra effekter hos korta barn som är födda SGA så som normaliserat BMI, förbättrad lipidprofil och bentäthet samt en positiv inverkan vad gäller psykosociala parametrar, till exempel självkänsla.

 

 

Referenser

  1. Clayton P E et al. Management of the child born small for gestational age through to adulthood: A consensus statementt of the International Societies of Pediatric Endocrinology and the Growth Hormone Research Society. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92:804-10.
Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051