Om Vagifem® 10 µg

Om Vagifem® 10 µg 

Vagifem® 10 µg är en lokal östrogenbehandling vid vaginal atrofi.2

Läs mer om effekten här

 

 

 

 

Dos og administrering 

Vagifem® 10 µg kommer i en hygienisk engångsapplikator för att förenkla administreringen och minimera risken för bakterieöverföring.

Läs mer om dos og administrering

 

 

Välj ett administreringssätt som passar kvinnan

Lokal östrogenbehandling finns förutom Vagifem® 10 µg vaginaltablett tillgänglig som vaginalring, vagitorium och vaginalkräm. Diskutera med kvinnan vilket som passar henne bäst.

Läs mer här

 

 

 

Referenser

  1. Minkin et al. International Journal of Womens Health 2013:5 133–139.
  2. Vagifem produktresumé, 02/2015.

 

Vagifem® (estradiol), vaginaltabletter 10 μg, 18st receptfritt, 24 st Rx, EF, G03CA03.

Östrogen- lokal effekt.

Indikation: Behandling av vaginal atrofi orsakat av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

Varningar och begränsningar:
För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta- balansen göras minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna. Innan hormonell substitutionsbehandling inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inklusive uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmänmedicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen.

Behandlingen bör avbrytas om kontraindicerat tillstånd uppträder samt i följande situationer:

  • Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion
  • Signifikant ökning av blodtrycket
  • Debut av migränliknande huvudvärk
  • Graviditet

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 09/2018 

 
Senast uppdaterad:  2020-02-21


SE19VG00002