Refixia® (nonakog beta pegol)

Refixia® – profylax en gång i veckan1

Ambitionen i dag är att se till att patienterna kan leva ett så normalt liv som möjligt.2 Genom att hålla FIX-aktiviteten över 15% kan patienter med hemofili B leva ett nästan blödningsfritt liv.3,4 

 

Clayton

Man, 34 år
är en pilot som gillar att vandra och tälta på fritiden. Han har hemofili B. 


Referenser:
1. Refixia® SPC, fass.se.
2. Skinner MW et al. Haemophilia 2012;18 (suppl 4):1-12.
3. Oldenburg J. Blood 2015;125 (13):2038-2044.
4. den Uijl IE et al. Haemophilia 2011;17 (1):41-44. 

 

 

Refixia® (nonakog beta pegol) Rx, F, B02BD04

Refixia® pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500IE, 1000IE och 2000IE
Rekombinant koagulationsfaktor FIX (nonakog beta pegol)
Indikation: Behandling och profylax mot blödningar hos patienter, 12 år eller äldre, med hemofili B (medfödd faktor IX-brist).

Varningar och försiktighet: Överkänslighet: Allergiska överkänslighetsreaktioner mot Refixia kan förekomma. Läkemedlet innehåller spår av hamsterprotein. Inhibitorer: Efter upprepad behandling med humana koagulationsfaktor IX-produkter (rDNA) ska patienter övervakas med avseende på utveckling av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) som ska kvantifieras i Bethesda-enheter (BE) med lämpligt biologiskt test. Tromboembolism: På grund av den potentiella risken för trombotiska komplikationer, ska klinisk övervakning för tidiga tecken på trombotisk koagulopati och konsumtionskoagulopati sättas in. Kateterrelaterade komplikationer. Pediatrisk population: Refixia är inte indicerat för användning hos barn (under 12 år). Angivna varningar och försiktighetsmått gäller både vuxna och ungdomar (12–18 år). Natriuminnehåll. Eftersom hemofili B är sällsynt förekommande hos kvinnor finns ingen erfarenhet av användning av faktor IX under graviditet och amning. Därför ska faktor IX endast användas under graviditet och amning om det är tydligt indicerat. Dokumentation av användning.
Datum för översyn av produktresumén 06/2017.
För fullständig förskrivarinformation se fass.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

 

Senast uppdaterad:  2020-03-04


SE/N9GP/1118/0160