Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen1

De vanligaste rapporterade biverkningarna är minskat terapeutiskt svar, feber, hudutslag, venösa tromboemboliska händelser, klåda och urtikaria. Dessa reaktioner rapporterades som mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100).

 


Referens 
1. NovoSeven® SPC, fass.se

 


 

NovoSeven® (eptakog alfa aktiverad) Rx, F, B02BD08

NovoSeven® pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg, 2 mg, 5 mg och 8 mg Rekombinant koagulationsfaktor VIIa, eptacog alfa (aktiverad)

Indikationer: NovoSeven är indicerat för behandling av blödningsepisoder och för förebyggande av blödning vid kirurgiska eller invasiva ingrepp hos följande patientgrupper: hos patienter med medfödd hemofili med antikroppar mot koagulationsfaktorer VIII eller IX > 5 Bethesda-enheter. Hos patienter med medfödd hemofili som förväntas ha ett högt anamnestiskt svar på tillförsel av faktor VIII eller faktor IX. Hos patienter med förvärvad hemofili. Hos patienter med medfödd isolerad FVII-brist. Hos patienter med Glanzmanns trombasteni med antikroppar mot GP IIb/IIIa och/eller HLA och med tidigare eller aktuell refraktäritet för trombocyttransfusioner.

Varningar och försiktighet: Vid sjukdomstillstånd där vävnadsfaktor kan förväntas förekomma i högre grad än normalt kan det finnas risk för trombotisk sjukdom eller inducering av disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) i samband med behandling med NovoSeven. Patienter med faktor VII brist bör monitoreras med avseende på protrombintid och faktor VII koagulationsaktivitet före och efter administrering av NovoSeven. Om faktor VIIa aktiviteten inte uppnår förväntad nivå eller om blödningen inte är under kontroll efter behandling med rekommenderade doser kan bildning av antikroppar misstänkas. Som en säkerhetsåtgärd ska behandling med NovoSeven under graviditet undvikas.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Datum för översyn av produktresumén 11/2018.

 
Senast uppdaterad:  2020-03-04


SE/NV7/0718/0118