Administrering och förvaring

NovoSeven® – med förfylld spruta1

Tack vare att sprutan redan är fylld behöver mindre tid läggas på att blanda vätskan. Blandningstiden minskar.

Blandning

Tidig behandling ger bättre resultat

Behöver inte förvaras i kyl

Stabil upp till 3 år i rumstemperatur <25°C. 

 
Förvaring

 

 

Snabb att blanda, snabb att använda

Låg administreringsvolym** och förfylld spruta gör att NovoSeven® går snabbt att blanda och använda. Se exempel nedan. 

 
Användning

 

 

Kort administreringstid

2–5 minuter 

 
Administeringstid

 

** Exempel för person som väger 50 kg
NovoSeven® 90 μg/kg:1 4,5 mg i 4,5 ml (lösning 1 mg/ml).
Pd-aPCC 50–100 E/kg:2 2500–5000 E i 50–100 ml (lösning 50 E/ml).

Pd-aPCC = plasma-derived activated prothrombin complex concentrate.

 


Referenser:
1. NovoSeven® SPC, fass.se
2. Feiba SPC, fass.se 

 


Förpackningskoncept

Förpackning 1: NovoSeven med förfylld spruta 

Förpackning 1

 

Förpackning 2: Administreringsset

medföljer som tidigare i separat förpackning 

Förpackning 2

 

Förpackningen innehåller:

 • 1 injektionsflaska med NovoSeven pulver
 • 1 adapter för injektionsflaska
 • 1 förfylld injektionsspruta med spädningsvätska
 • 1 kolvstång (ligger under sprutan)
   
Översikt

 

 

1. Förbereda injektionsflaska och injektionsspruta

Ta fram det antal förpackningar av NovoSeven du behöver.

Kontrollera utgångsdatum.

Kontrollera namn, styrka och färg på förpackningen för att försäkra dig om att den innehåller rätt preparat.

Tvätta händerna och torka dem ordentligt med en ren handduk eller låt dem lufttorka.

Ta ut injektionsflaskan, adaptern och den förfyllda sprutan ur kartongen. Låt kolvstången ligga kvar orörd i kartongen.

Låt injektionsflaskan och den förfyllda injektionssprutan uppnå rumstemperatur (högst 37°C). Det kan du göra genom att hålla dem i händerna tills de känns lika varma som händerna.

Använd inte något annat sätt för att värma injektionsflaskan och den förfyllda sprutan.

 
Administrering 1

 

 

Ta av plastlocket från injektionsflaskan. Om plastlocket är löst eller saknas ska du inte använda injektionsflaskan.

Torka av gummiproppen med en steril desinfektionstork och låt den lufttorka några sekunder före användning så att den är så bakteriefri som möjligt.

Rör inte vid gummiproppen med fingrarna då detta kan överföra bakterier.

 

 
 
Administrering 2

 

 

2. Sätta på adaptern

Ta av skyddspappret från adaptern. Om skyddspappret inte sluter helt tätt eller är trasigt ska adaptern inte användas.

Ta inte ur adaptern från skyddshöljet med fingrarna. Om du rör vid adapterns spets kan bakterier från dina fingrar överföras.

 

 
 
Administrering 3

 

 

Placera injektionsflaskan på en plan och fast yta.

Vänd på skyddshöljet och snäpp på adaptern på injektionsflaskan.

 När adaptern väl är påsatt ska den inte tas bort från injektionsflaskan. 

 
 
Administrering 4

 

 

Tryck lätt ihop skyddshöljet med tumme och pekfinger som bilden visar. Ta bort skyddshöljet från adaptern.

Lyft inte upp adaptern från injektionsflaskan när du tar bort skyddshöljet. 

 
 
Administrering 5

 

 

3. Sätta fast kolvstången på injektionssprutan

Ta tag i kolvstången i den breda änden och ta den ur kartongen. Rör inte vid sidorna eller gängan på kolvstången. Om du rör vid sidorna eller gängan kan bakterier överföras från dina fingrar.

Koppla genast kolvstången till sprutan genom att skruva in den medurs i den förfyllda sprutans kolv tills motstånd känns. 

 
 
Administrering 5

 

 

Ta av spruthättan från den förfyllda sprutan genom att böja ner den tills perforeringen bryts.

Rör inte vid sprutans topp under spruthättan. Om du rör vid sprutans topp kan bakterier överföras från dina fingrar.

Om hättan är lös eller saknas ska den förfyllda sprutan inte användas.

 
Administrering 6

 

 

Skruva fast den förfyllda sprutan ordentligt på adaptern till du känner motstånd. 

 
 
Administrering 7

 

 

4. Lösa upp pulvret i spädningsvätskan

Luta den förfyllda sprutan något med flaskan pekande neråt. 

Tryck in kolvstången så att all spädningsvätska injiceras ner i flaskan. 

 
 
Administrering 8

 

 

Håll kolvstången nertryckt och sväng försiktigt på injektionsflaskan tills allt pulver är upplöst. Skaka inte flaskan eftersom det leder till skumbildning.

Kontrollera den färdigberedda lösningen. Den ska vara färglös. Om du ser att den innehåller partiklar eller är missfärgad ska du inte använda den. Använd i stället en ny förpackning. 

 
 
Administrering 9

 

 

Använd den färdigberedda lösningen av NovoSeven omedelbart för att undvika infektion.

Om du inte kan använda den omedelbart, se avsnitt 5 Hur NovoSeven ska förvaras. Förvara inte den färdigberedda lösningen utan att ha rådfrågat läkare eller sjuksköterska.

(I)
Om det behövs mer än en injektionsflaska för att du ska få full dos, ska du upprepa steg A till J med ytterligare flaskor, adaptrar och förfyllda sprutor tills du uppnått din dos.

•  Håll kolvstången helt intryckt.

Vänd sprutan med flaskan upp och ner.

•  Sluta tryck på kolvstången och låt den själv röra sig tillbaka medan den färdigberedda lösningen fyller sprutan. 

 Dra ner kolvstången något så att den färdigberedda lösningen dras in i sprutan. 

 Om du endast behöver en del av den färdigberedda lösningen ska du använda skalan på sprutan för att se hur mycket lösning du drar upp, enligt anvisning från läkare eller sjuksköterska.

Om det någon gång finns för mycket luft i sprutan ska du injicera luften tillbaka in i injektionsflaskan. 

 Håll kvar flaskan upp och ner och knacka lätt på sprutan så att eventuella luftbubblor samlas överst.

Tryck långsamt på kolvstången tills alla luftbubblor är borta. 

Administrering 10

 

 

Skruva av adapter med flaska.

Rör inte vid sprutans topp. Om du rör vid sprutans topp kan bakterier överföras från dina fingrar. 

 
 
Administrering 10

 

Injicera NovoSeven med förfylld spruta via nålfria kopplingar för intravenösa (i.v.) katetrar.

Observera: Den förfyllda sprutan är av glas och utformad att passa till en standard luer-lock koppling. Vissa nålfria kopplingar med inre spets är inte avpassade för den förfyllda sprutan. Detta kan hindra administrering av läkemedlet och/eller resultera i att den nålfria kopplingen skadas.

Följ bruksanvisningen för den nålfria kopplingen. Administrering via en nålfri koppling kan kräva att den färdigberedda lösningen dras upp i en steril 10-ml standardplastspruta med luer-lock fattning. Detta ska göras direkt efter steg J.

5. Injicera den färdigberedda lösningen

NovoSeven är nu klar att injicera i en ven.

 • Injicera den färdigberedda lösningen enligt läkares eller sjuksköterskas anvisningar.
 • Injicera långsamt under 2 till 5 minuter.

Injicering av lösning via ett hjälpmedel för central intravenös tillförsel såsom central venkateter (CVK) eller subkutan venport (SVP):

 • Använd en teknik så att renhet och bakteriefrihet bibehålls (aseptisk teknik). Följ noga anvisningarna för rätt användning av koppling och det aktuella hjälpmedlet för central intravenös tillförsel i samråd med läkare eller sjuksköterska. 
 •  Injektion i ett hjälpmedel för central intravenös tillförsel kan kräva att en steril 10 ml plastspruta måste användas för att dra upp den färdigberedda lösningen. 
 •  Om katetern till hjälpmedlet för central intravenös tillförsel ska spolas igenom före eller efter NovoSeven injektionen ska natriumklorid injektionslösning 9 mg/ml användas.

 

 

Avfall

• Efter injektionen ska du på ett säkert sätt kassera sprutan med administreringsset, injektionsflaskan med adapter, NovoSeven du inte använt och annat avfall enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska. 

 • Kasta det inte bland vanliga hushållssopor. 

 
 
Avfall

Ta inte isär sammansatta delar innan du kasserar dem.

Återanvänd inte utrustningen.

 

På medicininstruktioner.se finns en instruktionsfilm om hur du blandar NovoSeven®

 

Resefodralet gör det lättare att resa

Det ska vara lätt att ta med sig sin behandling. Därför skapade vi NovoSeven® resefodral. Här finns:

 • Plats för upp till tre flaskor NovoSeven®
 • Gott om plats för annan utrustning som behövs vid en intravenös injektion.

Dessutom väger fodralet endast 145 gram och är kompakt, 195 x 130 x 50 mm.

Resefodral

 

NovoSeven® (eptakog alfa aktiverad) Rx, F, B02BD08

NovoSeven® pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg, 2 mg, 5 mg och 8 mg Rekombinant koagulationsfaktor VIIa, eptacog alfa (aktiverad)

Indikationer: NovoSeven är indicerat för behandling av blödningsepisoder och för förebyggande av blödning vid kirurgiska eller invasiva ingrepp hos följande patientgrupper: hos patienter med medfödd hemofili med antikroppar mot koagulationsfaktorer VIII eller IX > 5 Bethesda-enheter. Hos patienter med medfödd hemofili som förväntas ha ett högt anamnestiskt svar på tillförsel av faktor VIII eller faktor IX. Hos patienter med förvärvad hemofili. Hos patienter med medfödd isolerad FVII-brist. Hos patienter med Glanzmanns trombasteni med antikroppar mot GP IIb/IIIa och/eller HLA och med tidigare eller aktuell refraktäritet för trombocyttransfusioner.

Varningar och försiktighet: Vid sjukdomstillstånd där vävnadsfaktor kan förväntas förekomma i högre grad än normalt kan det finnas risk för trombotisk sjukdom eller inducering av disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) i samband med behandling med NovoSeven. Patienter med faktor VII brist bör monitoreras med avseende på protrombintid och faktor VII koagulationsaktivitet före och efter administrering av NovoSeven. Om faktor VIIa aktiviteten inte uppnår förväntad nivå eller om blödningen inte är under kontroll efter behandling med rekommenderade doser kan bildning av antikroppar misstänkas. Som en säkerhetsåtgärd ska behandling med NovoSeven under graviditet undvikas.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Datum för översyn av produktresumén 11/2018.

 
Senast uppdaterad:  2020-03-04


SE/NV7/0718/0118