Det här är NovoEight® (turoktokog alfa)

NovoEight

NovoEight® är helt sulfaterad vid Tyr-16801

  • Tyr-1680 viktig för bindning till vWF1
  • NovoEight® binder helt till vWF (Von Willebrand-faktorn)1
NovoEight bindning

vWF=von Willebrand faktor. 


Referens:
1. NovoEight® SPC, fass.se.

 


 

NovoEight (turoktokog alfa), Rx F, B02BD02


250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE och 3000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Human koagulationsfaktor VIII (rDNA), turoktokog alfa.

Indikationer: Behandling och profylax mot blödningar hos patienter med hemofili A (kongenital faktor VIII-brist). NovoEight kan användas till alla åldersgrupper.

Varningar och begränsningar: Behandling ska initieras under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av hemofili. Erfarenhet av användning vid kirurgi på barn är begränsad. Erfarenhet av användning till patienter över 65 år saknas. Överkänslighetsreaktioner mot NovoEight av allergisk typ kan förekomma. Läkemedlet innehåller spår av hamsterprotein, som hos vissa patienter kan orsaka allergiska reaktioner. Risken att utveckla inhibitorer är relaterad till sjukdomens allvarlighetsgrad samt exponering för faktor VIII, med störst risk inom de 20 första exponeringsdagarna.
I sällsynta fall kan inhibitorer utvecklas efter de 100 första exponeringsdagarna. Fall av recidiverande inhibitorer har iakttagits efter byte från ett faktor VIII-preparat till ett annat hos tidigare behandlade patienter med mer än 100 exponeringsdagar och med utveckling av inhibitorer i anamnesen. Därför rekommenderas att alla patienter övervakas noggrant för utveckling av inhibitorer efter alla preparatbyten. Faktor VIII ska användas under graviditet och amning endast då ett uttalat behov föreligger. Kardiovaskulära händelser: Hos patienter med befintliga kardiovaskulära riskfaktorer, kan substitutionsbehandling med FVIII öka den kardiovaskulära risken.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.

Datum för översyn av produktresumén 11/2018.

 

Senast uppdaterad:  2020-03-04


SE/N8/0718/0035