Victoza® (liraglutid)

Inte bara sänkt blodsocker.

Victoza® förebygger även hjärtkärlhändelser och död1-3*

Vid typ 2-diabetes ökar risken för hjärtkärlsjukdomar. Hos personer med diabetes kan 2/3 av dödsfallen kopplas till hjärtkärlsjukdom4. Victoza® är den enda GLP 1-analogen som både förebygger hjärtkärlkomplikationer och död, sänker HbA1c och ger viktnedgång2. Victoza® är i bör-kategorin och har prioritet 3 i Socialstyrelsen riktlinjer för 20175.

Överväg Victoza® för patienter med typ 2-diabetes med förhöjt HbA1c, övervikt, indentifierad risk eller manifest hjärtkärlsjukdom.

 


Referenser

* För patienter med typ 2-diabetes med identifierad risk eller manifest hjärtkärlsjukdom. Primärt utfallsmått var (Major Adverse Cardiovascular Events. MACE): Kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, eller icke fatal stroke.

  1. Pratley R, et al. Int J Clin Pract. 2011;65(4):397–407.
  2. Victoza® SPC, se senast uppdaterad version www.fass.se
  3. Marso SP, et al. N Engl J Med. 2016;375(4):311–22.
  4. Low Wang CC, Hess CN, Hiatt WR, Goldfine AB. Clinical Update: cardiovascular disease in diabetes mellitus. Atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure in Type 2 diabetes mellitus-mechanisms, management, and clinical considerations.
  5. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2017. www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer

Victoza® (liraglutid)

Rx, (F), ATC- kod: A10BJ02.

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 6mg/ml.

Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel, exklusive insuliner.

Indikation: Victoza är indicerat för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion • som monoterapi när metformin anses olämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer • som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1.

Varningar och försiktighet: Liraglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med liraglutid upphöra. Om akut pankreatit fastställs, ska liraglutid inte sättas in igen. Det finns ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHAklass IV och liraglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

 

Senast uppdaterad:  2018-10-26


SE/WB/0618/0051

Signifikant minskning av Hba1c
Minskad kroppsvikt
Förebygger hjärtkärlkomplikationer
Prioritet 3 i socialstyrelsens nya riktlinjer 2017