Victoza® (liraglutid)

Inte bara sänkt blodsocker.

Victoza® förebygger även hjärtkärlhändelser och död1,2*

Vid typ 2-diabetes ökar risken för hjärtkärlsjukdomar. Hos personer med diabetes kan 2/3 av dödsfallen kopplas till hjärtkärlsjukdom3. Victoza® är en GLP 1-analog som både förebygger hjärtkärlkomplikationer och död, sänker HbA1c och ger viktnedgång1,2. Victoza® är i bör-kategorin och har prioritet 3 i Socialstyrelsen riktlinjer för 20174.

Överväg Victoza® för patienter med typ 2-diabetes med förhöjt HbA1c, övervikt, indentifierad risk eller manifest hjärtkärlsjukdom.

 

 

Referenser

* För patienter med typ 2-diabetes med identifierad risk eller manifest hjärtkärlsjukdom. Primärt utfallsmått var (Major Adverse Cardiovascular Events. MACE): Kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, eller icke fatal stroke.

  1. Victoza® SPC, se senast uppdaterad version www.fass.se
  2. Marso SP, et al. N Engl J Med. 2016;375(4):311–22.
  3. Low Wang CC, Hess CN, Hiatt WR, Goldfine AB. Clinical Update: cardiovascular disease in diabetes mellitus. Atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure in Type 2 diabetes mellitus-mechanisms, management, and clinical considerations.
  4. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2017. www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer

Victoza (liraglutid)

Rx, (F), ATC- kod: A10BJ02

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 6mg/ml

Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel, exklusive insuliner.

Indikation: Victoza är indicerat för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 10 års ålder med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion • som monoterapi när metformin anses olämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer • som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1.

Varningar och försiktighet: Liraglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Liraglutid är ingen ersättning för insulin. Kombinationsbehandling med sulfonureid är endast lämplig för vuxna patienter. Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin. Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med liraglutid upphöra. Om akut pankreatit fastställs, ska liraglutid inte sättas in igen. Patienter som får liraglutid i kombination med en sulfonureid eller insulin kan löpa ökad risk för hypoglykemi. Risken för hypoglykemi kan minskas genom att dosen sulfonureid eller insulin sänks. Det finns ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass III–IV och liraglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 10/2019.

Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

 

Senast uppdaterad:  4 november 2019


SE19VZ00029

Signifikant minskning av Hba1c
Minskad kroppsvikt
Förebygger hjärtkärlkomplikationer
Prioritet 3 i socialstyrelsens nya riktlinjer 2017