Tresiba® (insulin degludek)

 

En jämn och stabil väg framåt1

Tresiba® har en låg variabilitet. Låg variabilitet minskar risken för hypoglykemier och är ett sätt att skapa ökad balans mellan glykemisk kontroll och hypoglykemi.2 Se filmen om svängande blodsocker

 


Referenser

  1. Tresiba® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se
  2. Vora J et al. Variability of glucose-lowering effect as a limiting factor in optimizing basal insulin therapy: a review. Diabetes, Obesity and Metabolism 2013; 15:701-712

Tresiba® (insulin, degludek)
Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml.

Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag. 

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. 

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av

Tresiba eller med andra insulinpreparat. 

Graviditet och amning: Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av Tresiba hos gravida kvinnor eller under amning.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2018.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

Senast uppdaterad:  2019-11-19

 

SE19TSM00025