Tresiba® (insulin degludek)

Minska dina patienters risk för hypoglykemi med Tresiba® (jämfört med glargin U100).

Tresiba® kan övervägas för patienter i behov av insulinbehandling och som upplever oro för eller har problem med hypoglykemier. Tresiba® kan även övervägas för patienter som har utmaningar med ett svängande blodsocker. (Klicka här för att ladda ner patientmaterial)

Studier visar att det finns ett starkt samband mellan allvarlig hypoglykemi och kardiovaskulär död med mer än dubbelt så stor risk av att drabbas av en kardiovaskulär händelse efter en allvarlig hypoglykemi (läs mer under Hypoglykemier).1*†‡ Jämfört med glargin U100 visar Tresiba® överlägset bättre resultat på allvarliga hypoglykemier med likvärdig sänkning av HbA1c.**2,3

Tresiba® ger en jämn och stabil blodsockersänkande effekt4 som varar i över 42 timmar.2,5 Med Tresiba finns det möjlighet för patienten att anpassa den dagliga injektionstidpunkten efter sitt vardagsliv, när det behövs. Tresiba® kommer i FlexTouch®-penna som är enkel att använda6-10 och föredras av många patienter.7-9,11

Tresiba® är ett basinsulin (långverkande insulin) för behandling av diabetes hos vuxna, ungdomar samt barn från 1 års ålder.

För vilka av dina patienter skulle Tresiba® passa?

Tresiba patienter

Referenser

* Det finns ett samband men inget direkt orsakssamband mellan dessa variabler. Detta undersöktes utifrån de enskilda komponenterna i 3-punkts och 4-punkts MACE. Skillnaden var inte signifikant i de sammansatta endpoints för MACE14

** Resultat från fördefinierad sekundär endpoint i DEVOTE: patienter med typ 2-diabetes.

† När som helst inom ett år efter en allvarlig hypoglykemi

‡ Med största risk en kort tid efter en allvarlig hypoglykemi

 1. Pieber TR, Marson SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS, Pratley RE, Woo V, Heller S, Lange M, Brown-Frandsen K, Moses A, Barner Lekdorf J, Lehmann L, Kvist K and Buse JB on behalf of the DEVOTE Study Group. DEVOTE 3: Temporal relationships between severe hypoglycaemia, cardiovascular outcomes and mortality. Diabetologia 2017; doi: 10.1007/s00125-017-4422-0.
 2. Tresiba® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se.
 3. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS, Pieber TR, Pratley RE, Haahr P-M, Lange M, Brown Frandsen K, Moses A, Skibsted S, Kvist K, Buse JB for the DEVOTE Study Group. Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine 2017;doi:10.1056/NEJMoa1615692.
 4. Heise T, Nosek L, Bøttcher, SG, Hastrup, H, Haahr, H. Ultra-long-acting insulin degludec has a flat and stable glucose-lowering effect in type 2 diabetes. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2012;14:944-950.
 5. Haahr H, Heise T. A Review of the Pharmacological Properties of Insulin Degludec and Their Clinical Relevance. Clinical Pharmacokinetics 2014; 53:787–800.
 6. Hemmingsen H, Niemeyer M, Hansen MR, Bucher D, Thomsen NB. A prefilled insulin pen with a novel injection mechanism and a lower injection force than other prefilled insulin pens. Diabetes Technology & Therapeutics 2011; 13(12):1207–1211.
 7. Bailey T, Thurman J, Niemeyer M, Schmeisl G. Usability and preference evaluation of a prefilled insulin pen with a novel injection mechanism by people with diabetes and healthcare professionals. Current Medical Research and Opinion 2011; 27(10):2043–2052.
 8. Nadeau D, Campos C, Niemeyer M, Bailey T. Healthcare professional and patient assessment of a new prefilled insulin pen versus two widely available prefilled insulin pens for ease of use, teaching and learning. Current Medical Research and Opinion 2012; 28(1):3–13.
 9. Oyer D, Narendran P, Qvist M, Niemeyer M, Nadeau DA. Ease of use and preference of a new versus widely available prefilled insulin pen assessed by people with diabetes, physicians and nurses. Expert Opinion on Drug Delivery 2011; 8(10):1259–1269.
 10. Philis-Tsimikas A, Brod M, Niemeyer M, Ocampo Francisco AM, Rothman J. Insulin degludec once-daily in type 2 diabetes: simple or step-wise titration (BEGIN: once simple use). Advances in Therapy 2013; 30:607–622.
 11. Bailey T, Campos C. FlexTouch® for the delivery of insulin: technical attributes and perception among patients and healthcare professionals. Expert Review of Medical Devices 2012; 9(3):209–217.
 12. Bode BW, Buse JB, Fisher M, Garg SK, Marre M, Merker L, Renard E, Russell-Jones DL, Hansen CT, Rana A, Heller SR on behalf of the BEGIN Basal–Bolus Type 1 Trial Investigators. Insulin degludec improves glycaemic control with lower nocturnal hypoglycaemia risk than insulin glargine in basal–bolus treatment with mealtime insulin aspart in Type 1 diabetes (BEGIN Basal–Bolus Type 1): 2-year results of a randomized clinical trial. Diabetic Medicine 2013; 30:1293–1297.
 13. Rodbard HW, Cariou B, Zinman B, Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Skjøth TV, Rana A, Mathieu C on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of insulin degludec with insulin glargine in insulin-naive subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-totarget trial. Diabetic Medicine 2013; 30:1298–1304.

Tresiba (insulin, degludek), Rx, (F), ATC-kod: A10AE06 

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml. 

Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag. 

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. 

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av Tresiba eller med andra insulinpreparat. 

Graviditet och amning: Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av Tresiba hos gravida kvinnor eller under amning. 

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

Senast uppdaterad:  2019-03-15

 

SE19TSM00003