NovoRapid® i pump

  • Injektionsvätska för manuell påfyllning av pumpbehållare.1
  • PumpCart cylinderampull klar att använda direkt i pumpen.1

 

NovoRapid® PumpCart®

NovoRapid® PumpCart® är en cylinderampull med insulin och är avsedd att användas i Accu-Check®Insight eller YpsoPump® insulinpump.

 

Instruktionsfilm

 

Klar att använda direkt

  • NovoRapid® PumpCart® 1,6 ml (160 enheter) cylinderampull, kassett1
  • Laddas i direkt i Accu-Chek® Insight eller YpsoPump® insulinpump – behöver inte fyllas1
  • Godkänd för barn (från 1 år), vuxna och äldre (≥ 65 år)1
  • Upp till 7 dagars användning i pumpen1

 

 

Referenser

  1. NovoRapid® PumpCart® produktresumé.

 


NovoRapid® Penfill, FlexPen, Innolet, PumpCart (insulin aspart)
Rx, F, ATC- kod: A10AB05.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml

Human insulinanalog med mycket snabbt insättande effekt och kort duration.

Indikation: NovoRapid är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. NovoRapid PumpCart ska endast användas med ett infusionspumpsystem för insulin som är utformad för att användas med denna cylinderampull. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan NovoRapid och andra insulinprodukter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051