NovoMix® (insulin aspart, protaminiserat insulin aspart)


Ett mixinsulin med snabbt insättande effekt och medellång duration1

 

Referenser

  1. NovoMix® produktresumé, se senast uppdaterad version på www.fass.se.

NovoMix 30 Penfill, FlexPen (insulin aspart, insulin aspart protamin), Rx, F, ATC-kod: A10AD05. 

Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 E/ml 

Human insulinanalog med snabbt insättande effekt och medellång duration. 

Indikation: NovoMix 30 är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 10 års ålder och uppåt. 

Varningar och försiktighet: Före resor mellan olika tidszoner bör patienten rådfråga läkare, då detta kan innebära att patienten måste ta sitt insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en ny typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning. NovoMix 30 får inte administreras intravenöst, eftersom det kan leda till allvarlig hypoglykemi. Även intramuskulär administrering ska undvikas. NovoMix 30 får ej användas i infusionspumpar för insulin. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan NovoMix och andra insulinprodukter. Graviditet/amning: Den kliniska erfarenheten av användning av NovoMix 30 under graviditet är begränsad. Det finns inga begränsningar för behandling med NovoMix 30 under amning.

Dosen kan dock behöva justeras.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 03/2019.

 

Senast uppdaterad:  26 september 2019

 

SE19NM00008