Fiasp® (insulin aspart)

Ett snabbare insulinsvar vid måltid jämfört med NovoRapid (insulin aspart)®1,2

Fiasp® kan övervägas till patienter som behöver snabb sänkning av blodsockret efter måltid och som önskar en flexibel administrering av måltidsinsulin. Fiasp® administreras strax (0-2 min) innan måltid, med möjlighet att administrera upp till 20 min efter att måltiden har startat, om det behövs. 

Fiasp® är ett måltidsinsulin med snabbverkande blodsockersänkande effekt. Fiasp® observerades dubbelt så snabbt i blodet jämfört med NovoRapid®, tillgängliggör dubbelt så mycket insulin och ger 74% större glukossänkande effekt under de första 30 minuterna.1,2 Dessutom har Fiasp® ett lägre pris än NovoRapid®3†

Fiasp® (100 enheter/ml) subventioneras i FlexTouch® förfylld injektionspenna, injektionsflaska samt Penfill® cylinderampull1.

Fiasp

Referenser

† AUP, www.tlv.se, september 2019.

* Vuxna och pediatriska patienter med typ 1-diabetes.

** Typ 1-diabetes; vuxna patienter signifikant 1 och 2 timmar efter
måltid respektive pediatriska patienter signifikant 1 timme efter måltid.
Typ 2-diabetes; signifikant 1 timme efter måltid.

  1. Fiasp (insulin aspart) produktresumé, www.fass.se
  2. Heise T, et al. Clin Pharmacokinet. 2017;56(5):551-9. 
  3. TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, september 2019, www.tlv.se 

Fiasp (insulin aspart), Rx, (F), ATC-kod: A10AB05

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Fiasp är en snabbverkande formulering av insulin aspart och är ett måltidsinsulin för subkutan administrering. Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. Varningar och försiktighet: Doseringen av Fiasp är individuell och ska fastställas utifrån den enskilda patientens behov. Hypoglykemi kan uppträda om insulindosen är för hög i förhållande till insulinbehovet. Otillräckliga doser eller avbruten behandling, i synnerhet hos patienter som har behov av insulin, kan leda till hyperglykemi och diabetisk ketoacidos, tillstånd som potentiellt är dödliga. Pediatrisk population: För att undvika nattlig hypoglykemi rekommenderas noggrann övervakning av blodglukosnivåer om detta läkemedel administreras efter att dagens sista måltid inletts. Graviditet/amning: Fiasp kan användas under graviditet. Det finns inga begränsningar för behandling med Fiasp under amning. Dosen kan dock behöva justeras. Läkemedelsformer: Injektionsvätska, lösning. För fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se. Översyn av produktresumén 07/2019. Novo Nordisk Scandinavia AB, www.novonordisk.se

 

Senast uppdaterad:  2019-11-19

 

SE19FSP00020

Snabbare

Dubbelt så snabbt in i blodbanan jämfört med NovoRapid®
(insulin aspart)1,2

Flexibel administrering

administreras strax (0-2 min) innan måltid1

Förbättrad HbA1c* och lägre glukosstegring

efter måltid** jämfört med NovoRapid®1

Insulin aspart

Samma molekyl i ny formulering1,2 - världens mest förskrivna måltidsinsulin

Prisfördel

Fiasp® har lägre pris än NovoRapid®3†