Fiasp® (insulin aspart)

Ett snabbare insulinsvar vid måltid jämfört med NovoRapid (insulin aspart)®1,2

Fiasp® kan övervägas till patienter som behöver snabb sänkning av blodsockret efter måltid och som önskar en flexibel administrering av måltidsinsulin. Fiasp® administreras strax (0-2 min) innan måltid, med möjlghet att administrera upp till 20 min efter att måltiden har startat, om det behövs.

Fiasp® är ett måltidsinsulin med snabbverkande blodsockersänkande effekt. Fiasp® går dubbelt så snabbt in i blodbanan jämfört med NovoRapid®, tillgängliggör dubbelt så mycket insulin och ger 74% större glukossänkande effekt under de första 30 minuterna.1,2 Dessutom har Fiasp® ett lägre pris än NovoRapid®3†

Lägre glukosstegring efter måltid - Fiasp® ges i den patientvänliga FlexTouch®-pennan som föredras av många patienter.5-7,9 Pennan är enkel att använda4-8 och ger en säker och korrekt dosering7,9,10.

Fiasp FlexPen

Referenser

† AUP oktober 2018, tlv.se.

* Vuxna med typ 1-diabetes.

** Typ 1-diabetes, signifikant 1 och 2 timmar efter måltid. Typ 2-diabetes, signifikant 1 timme efter måltid.

  1. Fiasp (insulin aspart) produktresumé, se fass.se.
  2. Heise T, et al. Clin Pharmacokinet. 2017;56(5):551-9.
  3. TLV Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, oktober 2017.
  4. Hemmingsen H, et al. Diabetes Technol Ther. 2011;13(12):1207-11.
  5. Oyer D, et al. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8(10):1259-69.
  6. Bailey T, et al. Curr Med Res Opin. 2011;27(10):2043-52.
  7. Bailey T, Campos C. Expert Rev Med Devices. 2012;9(3):209-17.
  8. Nadeau DA, et al. Curr Med Res Opin. 2012;28(1):3-13.
  9. Philis-Tsimikas A, et al. Adv Ther. 2013;30(6):607-22.
  10. Wielandt JO,et al. J Diabetes Sci Technol. 2011;5:1195-9. 1.

Fiasp (insulin aspart), Rx, F, ATC-kod: A10AB05

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

100 enheter/ml injektionsvätska

Fiasp är en snabbverkande formulering av insulin aspart och är ett måltidsinsulin för subkutan administrering.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna. 

Varningar och försiktighet: Doseringen av Fiasp är individuell och ska fastställas utifrån den enskilda patientens behov.

Hypoglykemi kan uppträda om insulindosen är för hög i förhållande till insulinbehovet. Otillräckliga doser eller avbruten behandling, i synnerhet hos patienter som har behov av insulin, kan leda till hyperglykemi och diabetisk ketoacidos, tillstånd som potentiellt är dödliga. Graviditet/amning: Fiasp kan användas under graviditet. Det finns inga begränsningar för behandling med Fiasp under amning. Dosen kan dock behöva justeras.

Läkemedelsformer: lösning i förfylld injektionspenna. 

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

 

Senast uppdaterad:  2019-03-06

 

SE19FSP00002 feb 2019

Snabbare
Flexibel administrering
Förbättrad HbA1c-effekt
Insulin apart
Prisfördel