Information till vårdpersonal  
Diabetes i samband med Covid-19

 

Generell information

Personer med diabetes har inte en högre risk att få infektioner så som covid-191,2. Om individer som har diabetes (oavsett typ)1 får en infektion har de en högre risk att få allvarligare symptom och komplikationer1-3. Detta eftersom kroppens förmåga att besegra infektionen är påverkad2. Detta gäller även när patienter med diabetes får covid-191-3.

 

Socialstyrelsen anser att personer som ingår i en eller flera av nedan grupper har högre risk att drabbas av allvarliga symtom vid covid-194:

 • ≥70 år
 • Aktiv cancersjukdom inklusive pågående eller nyligen avslutad behandling (utom hormonell adjuvant behandling)
 • Förekomst av ≥2 av diagnoserna: hjärtkärlsjukdom, hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
 • Fetma, BMI ≥40
 • Neuromuskulär sjukdom
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Det är ännu oklart om risken för komplikationer ser olika ut för personer som har typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes2. För gravida kvinnor med diabetes som får covid-19 kan det bli svårare att hantera diabetessjukdomen och de kan ha högre risk att drabbas av komplikationer1. Symptomen hos barn med covid-19 har hittills varit lindriga1,5.

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 anses vara lägre om en individ med diabetes är välbehandlad2. Symptom och komplikationer kan skilja sig mellan enskilda individer1,6. Personer med diabetes bör följa folkhälsomyndighetens råd för riskgrupper6.

Brittiska hälsomyndigheten (NHS) publicerade i Maj 2020 en analys som visade att personer med diabetes som insjuknat i covid-19 hade en ökad risk att avlida jämfört med personer utan diabetes7. Detta trots att man tog hänsyn till bl.a. ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk status och hjärtkärlsjukdom7. Risken var högst hos patienter med typ 1-diabetes7. Det är dock viktigt att poängtera att analysen inte tog hänsyn till hur välbehandlade patienterna var, dvs analysen innehåller inte någon information om detta.

 

Personer som har diabetes och får en virusinfektion, tex covid-19

Personer med diabetes som får en virusinfektion kan uppleva försämrad glykemisk kontroll3,8, dvs mer höga och låga blodsockervärden1. Kroppen försöker motverka infektionen genom att frisätta glukos som finns lagrat i kroppen till blodet9. Detta gör att blodsockret stiger9. Vid en virusinfektion ökar också risken för diabetesketoacidos (DKA)2.

Personer med diabetes som får covid-19 bör kontakta sin vårdgivare för råd hur diabetessjukdomen kan monitoreras och eventuellt få ändringar i behandling eller diet3. Vid covid-19 bör de generella råden som gäller vid sjukdom följas3,5,8,9. För detaljerade råd se Svensk Förening för Diabetologi (länk nedan)8.

 

Övergripande råd vid sjukdom för vuxna personer med diabetes:

 • Se till att få i sig tillräckligt med vätska och fortsätt att äta9
 • Kontrollera blodsocker och temperatur3
 • Vid insulinbehandling – kontrollera ketonkroppar, följ rekommendationer från vårdgivaren3,8
 • Kontrollera blodsockret oftare än som vanligt, även på natten9

 

Råd vid sjukdom för barn som har diabetes 5:

 • Mer frekvent kontroll av blodglukos och ketoner (blod eller urin). Målsättningen är blodsockernivåer 4-10 mmol/L och blodketoner <0,6 mmol/L
 • Sluta aldrig använda insulin, vid feber är insulinbehovet vanligtvis högre
 • Kontrollera och upprätthåll salt-vätskebalansen
 • Behandla underliggande sjukdom och symptom (feber)

 

När barn eller tonåringar har nedan symptom ska alltid specialist- och akutsjukvård kontaktas5:

 • Feber eller kräkningar och/eller viktnedgång fortsätter, vilket kan innebära att uttorkning förvärras och cirkulationen påverkas
 • Utandning där en varaktig fruktig doft (aceton) eller som förvärras eller varaktigt förhöjda blodketoner >1,5 mmol/L eller förhöjda urinketoner som kvarstår trots extra insulinadministrering eller vätsketillförsel
 • Barnet eller tonåringen blir utmattade, förvirrade, hyperventilerar (Kussmaulandning) eller har allvarliga magsmärtor

 

Länkar för mer information

Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/

Diabetesförbundet:
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/fragor--svar-om-coronaviruset-covid-19/  

Svensk Förening för Diabetologi:
http://svenskdiabetes.se/nyheter/rekommendationer-till-patienter-med-typ-1-diabetes-och-misstankt-covid-infektion/

International Diabetes Federation:
https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html


Referenser

 1. Diabetes UK. Coronavirus (COVID-19) – advice for people living with diabetes 2020 [cited 2020 June 1]. Available from: https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus.
 2. American Diabetes Association. Coronavirus COVID-19 FAQ 2020 [cited 2020 June 1]. Available from: https://www.diabetes.org/covid-19-faq.
 3. International Diabetes Federation. COVID-19 outbreak: guidance for people with diabetes 2020 [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html.
 4. Socialstyrelsen. Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Socialstyrelsen; 2020. Report No.: 5.7-13632/2020.
 5. ISPAD. Coronavirus infection (COVID-19) 2020 [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19.
 6. Diabetesförbundet. Frågor & sver om Coronaviruset (covid-19) 2020 [Available from: https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/fragor--svar-om-coronaviruset-covid-19/.
 7. Barron E, Bakhai C.C, Kar P, Weaver A, Bradley D, Ismail H, et al. Type 1 and Type 2 diabetes and COVID-19 related mortality in England: a whole population study. NHS England 2020 May 20.
 8. Svensk Förening för Diabetologi. Rekommendationer till patienter med Typ 1 diabetes och misstänkt COVID-infektion 2020 [cited 2020 June 1]. Available from: http://svenskdiabetes.se/nyheter/rekommendationer-till-patienter-med-typ-1-diabetes-och-misstankt-covid-infektion/.
 9. Diabetes UK. Diabetes and being ill 2020 [cited 2020 June 1]. Available

Senast uppdaterad:  18 juni 2020

 

SE20DI00047