Typ 2-diabetes kommer ofta oväntat. Ibland som ett arvegods från en släkting. Men för de flesta patienter råder samma hinder. Skam och skuld på grund av fördomar. Och en oförmåga att ensam genomföra livsstilsförändringar som håller över tid för en långsiktig hälsa. Vilket resulterar i att man ofta faller tillbaka i gamla beteenden, trots vetskapen om vad som egentligen borde göras.

Vi vet att besökstiden är knapp och ekonomin är begränsad i sjukvården. Men även att 70 % av samhällskostnaderna för diabetes beror på komplikationer. Därför har vi på Novo Nordisk antagit en vision om Nollkomplikation för typ 2-diabetes. Där ska vi göra vår del i arbetet för att förhindra dessa allvarliga och ibland smärtsamma följdsjukdomar. Genom att bidra till att skapa de rätta förutsättningarna för dig som lever med typ 2-diabetes, så att du kan leva ett långt liv utan komplikationer.

Ingen person med typ 2-diabetes är den andra lik. Men alla förtjänar vård utifrån sina individuella förutsättningar och behov.

För att förstå risken för diabeteskomplikationer måste man ta utgångspunkt i blodsockernivåerna hos personer som inte har diabetes, då det är just det förhöjda sockret som är förknippat med komplikationerna. Hos en fullt frisk person i 50-årsåldern är HbA1c-värdet (långtidsblodsockret) normalt inom intervallet 27–42 millimol per mol. Är man över 50 år är intervallet 31–46 mmol/mol normalt. Med detta som utgångspunkt kan man sätta individuella mål för blodsockret hos den som har drabbats av typ 2-diabetes, med ambitionen om ett liv utan diabeteskomplikationer. Ju närmare värdena hos en frisk person, desto lägre risk för komplikationer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård visar på vikten av snabb uppföljning och åtgärder om man inte når sina HbA1c-mål.

För att lyckas med detta är det viktigt att alla inblandade känner till och strävar mot samma mål; ett HbA1c i kontroll. Till exempel skriver Läkemedelsverket att för nydiagnostiserade personer med typ 2-diabetes bör målvärdet för HbA1c ligga på 42-48 mmol/mol. Detta gäller om du inte har några andra riskfaktorer. Vidare säger Läkemedelsverket att de första 5-10 åren efter diagnos bör HbA1c ligga under 52 mmol/mol om inga andra särskilda skäl finns. Målet för just ditt HbA1c definierar alltså du och din läkare tillsammans.

Visste du att det ingår i Sveriges nationella riktlinjer för diabetesvård att ett individualiserat målvärde för HbA1c ska sättas tillsammans med dig som patient? Om inte så är du inte ensam om det, för bara häften av alla personer med typ 2-diabetes uppnår sina målvärden vid blodsockerkontrollerna idag . Men vad är HbA1c egentligen och varför är det så viktigt?

HbA1c är en typ av hemoglobin, alltså blodets syrebärande protein, som bildas vid reaktion med blodsockret, din glukosnivå. Men ditt HbA1c är också ett mått på dina blodsockernivåer under de senaste två till tre månaderna, vilket även brukar kallas för långtidssocker. Och detta tas fram genom ett blodprov tillsammans med din vårdgivare. Men du kan också ta reda på det genom ett självtest hemma.

Beställ ett gratis hemtest av HbA1c

Målet är att alla personer med nydebuterad typ 2-diabetes ska ha ett HbA1c mellan 42–48 mmol/mol. Men eftersom ingen person med typ 2-diabetes är den anda lik, ska målvärdet för just ditt HbA1c sättas upp utifrån dina unika förutsättningar gällande allt ifrån livsstil till medicinering.

Att få koll och kontroll på ditt HbA1c idag är avgörande för att

förhindra framtida komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt blodcirkulation, njursvikt och synnedsättning2 .

Källor: 1. https://www.doktorn.com/artikel/varannan-med-typ-2-diabetes-n%C3%A5r-intem%C3%A5lv%C3%A4rdet-f%C3%B6r-hba1c-konsekvenserna-blir-en-rad-sv%C3%A5rakomplikationer/20211209
2. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/kliniskkemi/hba1c/#:~:text=Hemoglobin%20A1c%20(HbA1c)%20korrelerar%20v%C3%A4l,komplikationer%20hos%20typ%202%20diabetiker. 20211213

För en god och jämlik diabetesvård har Socialstyrelsen utarbetat nationella riktlinjer för diabetes. Dessa riktlinjer är framtagna av de främsta experterna inom området. Och kan utgöra en bra grund i diskussionen men din vårdgivare samt bidra till att du som patient kan vara med och påverka ditt omhändertagande.

 

Intensiv behandling innebär att behandla för att sänka glukosen till så gott som normalnivåer. För personer med typ 2-diabetes handlar det om läkemedel i tablettform med eller utan insulin, livsstilsråd, nära sjukvårdskontakt och självtester av blodsocker i kombination med snabb uppföljning och vidare åtgärd om de satta målen inte uppnås eller om behandlingen ger tillräcklig effekt1.

 

Du är inte vad du äter, men för att ge din behandling den bästa förutsättningen är en översikt av din livsstil en lika stor del av ekvationen som din medicinering.

 

Typ 2-diabetes handlar om både arv och miljö. Därför ska din medicinering utgå ifrån dig och vad just du behöver för att behandla din diabetes bäst, gällande allt ifrån levnadsvanor till medicinsk historia.

 

Målvärdet för ditt HbA1C ska spegla var du är i livet och hur din sjukdomshistorik sett ut före och efter din diabetesdiagnos.

 

Medicineringen av typ 2-diabetes påbörjas i regel med metformin och redan vid diagnos, då kost och motion sällan åstadkommer den sänkning av blodsockernivån som krävs. Metformin är ett läkemedel i tablettform som sänker din blodsockerhalt genom att reducera mängden glukos som din lever släpper ut, vilket i sin tur hjälper din kropp att svara bättre på ditt kroppsegna insulin. Men kontraindikationer (något som motsäger att ett läkemedel ska användas) som till exempel njursjukdom kan tala för att just metformin inte är rätt behandling för din typ 2-diabetes2.

 

Om du har typ 2-diabetes och är gravid, eller om den kvarstår efter, ska nivån på din plasmaglukos, alltså ditt blodsocker, mätas själv för att utse vilken typ av behandling som krävs. Om det inte räcker att lägga om din livsstil ska medicinering med metformin med eller utan insulin läggas till.

Källor: 1. https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigarepressmeddelanden/2009/effektivt-att-behandla-typ-2-diabetes-tufft-i-borjan/211214 2. https://www.diabeteswhatsnext.com/global/en/treatments/navigating-treatments-for-type-2-diabetes.html 211214

Se de nationella riktlinjerna

I livet med typ 2-diabetes kan det vara svårt att prioritera rätt. Allas diabetesresor är olika, så det är viktigt att ha regelbunden kontakt med sjukvården. Men att ställa de rätta frågorna vid besöken är inte alltid lätt.

För att hjälpa dig få ut det mesta från ditt nästa sjukvårdsbesök har vi tagit fram frågor som du kan förbereda för att komma hem med svaren just du behöver. För att göra detta ännu enklare kan du skriva ut guiden nedan och fylla i de boxar som passar dig inför din nästa kontroll.

Ladda ner guiden

Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms diabetesförening står bakom Diabetesrapporten 2021. Ett försök att beskriva status på svensk diabetesvård på ett antal områden och att lyfta fram förbättringsförslag inom dessa. Detta är en sammanfattning om vad rapporten säger om HbA1c och de fyra nya målen de vill se för svenska diabetesvård.

Läs hela rapporten

Enligt rapporten lever alldeles för många som har diabetes med för hög risk att utveckla svåra följdsjukdomar.

Målet att så långt som möjligt minska de svåra medicinska följderna av att leva med diabetes, är långt ifrån nått. Det behövs högre ambitioner och en större otålighet. Ambitioner som behöver handla om att ständigt förbättra arbetet med att få värdena för de centrala riskfaktorerna på acceptabla nivåer.

Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms diabetesförening vill se fyra nya mål för svenska diabetesvård:

1. Att det ska finnas diabeteskompetens tillgänglig på varje vårdinstans för ett aktivt och strukturerat omhändertagande.

2. Att avancerad diabetessjukvård ska vara ett riktmärke, att kvalitetsparametrar såsom HbA1c följs och att en individanpassad måluppfyllelse premieras med tydliga strukturella åtgärder om målen inte uppnås.

3. Att verka för att upptäcka typ 2-diabetes eller prediabetes tidigt. Något som är avgörande för att minska risken för framtida följdsjukdomar. Att snabbt få kontroll över till exempel blodsockret har stor betydelse för framtida sjuklighet.

4. Att kunskap om forskning, nya behandlingar och andra innovativa metoder sprids och kommer till användning i hela Sverige.