Saxenda®

Saxenda

Upptäck Saxenda® 

Saxenda® är en GLP-1 analog, godkänd för viktnedgång och viktkontroll som komplement till behandling med kost och motion.1

Behandling med Saxenda® påbörjas, i kombination med ett kost- och motionsprogram, med en låg dos som gradvis ökas under de första fem veckorna av behandlingen.

Startdosen är 0,6 mg en gång dagligen. Dosen ökas med 0,6 mg med minst en veckas intervall, tills den rekommenderade dosen på 3,0 mg en gång dagligen uppnås.

Vanliga biverkningar avser besvär från magtarmkanalen såsom illamående, kräkningar, diarré och förstoppning.

Genom en långsam doseskalering kan man förbättra den gastrointestinala toleransen. 

Om 5% viktnedgång ej uppnåts efter 12 veckor på 3,0 mg Saxenda® dagligen, ska behandlingen avslutas. 

 
 
Saxenda

För att förskriva detta läkemedel klicka och läs här.

 

 

Referenser

  1. Saxenda® produktresumé.

Saxenda® (liraglutid), Rx EF, ATC-kod A10BJ02

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad bevakning.

6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

Indikation: Saxenda® är indicerat som ett komplement till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt BMI (Body Mass Index) på

  • >30 kg/m2 (fetma) eller
  • ≥27 kg/m2 till <30 kg/m2 (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné.

Behandlingen med 3,0 mg Saxenda® dagligen ska avbrytas efter 12 veckor om patienten inte har förlorat minst 5% av sin initiala kroppsvikt.

Varningar och begräsningar: Saxenda® får inte användas som ersättning för insulin till patienter med diabetes mellitus. Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin. Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med liraglutid upphöra. Om akut pankreatit fastställs, ska liraglutid inte sättas in igen. Patienter med typ 2 diabetes mellitus som får liraglutid i kombination med en sulfonureid och/eller insulin kan löpa ökad risk för hypoglykemi. Risken för hypoglykemi kan minskas genom att dosen sulfonureid och/eller insulin sänks. Det finns ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass IV och liraglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter. Saxenda® ska inte användas i kombination med en annan GLP-1-receptoragonist. Liraglutid rekommenderas inte under graviditet och amning. Behandlingseffekt har dokumenterats under 3 år. Behovet av fortsatt behandling ska utvärderas årligen. Datum för översyn av produktresumé 09/2019. För fullständig förskrivarinformation se fass.se

Senast uppdaterad:  den 2 mars 2020

 

SE19SX00003