Personer med diabetes löper troligen inte högre risk än andra att få infektioner såsom Covid-19.1,2 Om den som har diabetes (oavsett typ) får en Covid-19-infektion finns däremot en högre risk att få allvarligare symtom, komplikationer och att avlida. 1-3 När man lever med diabetes är kroppens förmåga att besegra infektionen påverkad, och det gäller även när man får Covid-19. 2

Så här långt in i pandemin har studier visat att stigande ålder är den största riskfaktorn för att avlida i Covid-19.4 Studieresultaten visar också att män, personer av annan etnicitet än vit eller de som tillhör ekonomiskt utsatta grupper har en ökad risk att avlida av Covid-19.4 Nedan följer riskökningen per åldersgrupp jämfört med personer i åldern 50-60 år:4

 • 60–70 år: dubbelt så hög risk
 • 70–80 år: 6 gånger högre risk
 • ≥80 år: 20 gånger högre risk

Studien visade också att personer som har någon/några av följande sjukdomar har ökad risk att avlida av Covid-19 (ju högre upp i listan, desto högre risk):

 • Organtransplanterade
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar (där andningsfunktionen kan vara påverkad)
 • Nedsatt njurfunktion (eGFR≤60 ml/min/1,73m2)
 • Stroke/demens
 • Diabetes (lägre förhöjd risk vid HbA1c <58 mmol/mol)
 • Fetma (risken ökar med ökad grad av fetma; BMI≥30 kg/m2)
 • Leversjukdom
 • Cancerdiagnos för mindre än 5 år sedan
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Andningssjukdomar exklusive astma
 • Hjärt- och kärlsjukdom (gäller inte vid enbart högt blodtryck)
 • Astma

Personer med diabetes har visat sig ha en ökad risk att avlida i Covid-19 jämfört med personer utan diabetes, och detta även när hänsyn togs till bl.a. ålder, kön, etnicitet, ekonomisk utsatthet och hjärt- och kärlsjukdom.5 Risken var högst hos patienter med typ 1-diabetes.5 Nedan tabell visar riskfaktorer för typ 1-diabetes respektive typ 2-diabetes (ju högre upp, desto högre risk).6

 

Typ-1 diabetes

Typ-2 diabetes

Nedsatt njurfunktion

Nedsatt njurfunktion

Ökande ålder

Ökande ålder

Vikt (BMI <25 och >30 kg/m2)

Vikt (BMI<20 och >30 kg/m2)

Hjärt- och kärlsjukdom (stroke och hjärtsvikt, inte högt blodtryck)

Hjärt- och kärlsjukdom (hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, inte högt blodtryck)

HbA1c≥86 mmol/mol

Etnicitet, annan än vit

Ekonomiskt utsatta grupper

HbA1c>50 mmol/mol

Etnicitet, annan än vit

Manligt kön

Manligt kön

Ekonomiskt utsatta grupper

 

Rökning


Utifrån vetenskapliga studier har man konstaterat att riskprofilen för personer med diabetes eventuellt kan vara annorlunda6 jämfört med riskprofilen för en generell grupp som avlider i Covid-19.4 Den högsta risken att avlida hade de personer med diabetes som också hade nedsatt njurfunktion, och där hade de med typ 1-diabetes högst risk.6 Den ökade risken vid samtidig fetma var tydligare för de av asiatisk eller afrikansk etnicitet eller för personer <70 år.6 Både hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes löpte de med höga HbA1c-värden en ökad risk att avlida på grund av Covid-19, oberoende av andra faktorer.6 Tydligast var risken hos personer med typ 2-diabetes, där risken ökade successivt från HbA1c>58 mmol/mol jämfört med vid HbA1c 48-53 mmol/mol.6 Risken ökade mer hos dem under 70 år jämfört med dem över 70 år.6

Det är ännu oklart om risken för komplikationer ser olika ut för personer som har typ 1-diabetes respektive typ 2-diabetes.2 Personer med diabetes som redan har diabetesrelaterade problem löper högre risk än andra att drabbas av komplikationer från Covid-19.2 Gravida kvinnor med diabetes som får Covid-19 kan få svårare att hantera diabetessjukdomen och risken för komplikationer kan öka.1 Symtomen hos barn med Covid-19 har hittills varit lindriga.1,7

Risken för att bli allvarligt sjuk i Covid-19 anses vara lägre för en person med god diabeteskontroll.2 Symtom och komplikationer kan däremot skilja sig mellan enskilda individer.1

Personer med diabetes som får en virusinfektion kan uppleva försämrad blodsockerkontroll, d v s fler höga och låga blodsockervärden.1,3 Kroppen höjer energinivån och motverkar infektionen genom att frisätta glukos som finns lagrat i kroppen, ut i blodet.8 Detta gör att blodsockret stiger.8 Vid en virusinfektion ökar också risken för diabetesketoacidos.1,2 Vid en diabetesketoacidos blir det svårare att hantera vätske- och elektrolytintaget, något som är viktigt för att hantera sepsis.2 Sepsis och septisk chock är några av de mer allvarliga komplikationer som vissa som fått Covid-19 har drabbats av.2

Personer med diabetes som får Covid-19 bör kontakta sin vårdgivare för att få råd om hur diabetessjukdomen kan monitoreras och eventuellt få ändringar i behandling eller diet.3 Vid Covid-19 bör de generella råden nedan som gäller vid sjukdom följas:1,3,7

Råd vid sjukdom för vuxna personer med diabetes:

 • Se till att få i dig tillräckligt med vätska och fortsätt äta.8
 • Kontrollera blodsockret och temperatur.3
 • Vid insulinbehandling – kontrollera ketoner och följ rekommendationer från din läkare och/eller diabetessjuksköterska.3
 • Kontrollera blodsockret oftare än vanligt, även på natten.8

Råd vid sjukdom för barn med diabetes:7

 • Kontrollera blodsocker och ketoner (blod eller urin) oftare. Målsättningen är blodsockernivåer på 4-10 mmol/L och blodketoner på <0,6 mmol/L.
 • Sluta aldrig använda insulin; vid feber är insulinbehovet vanligtvis högre.
 • Kontrollera och upprätthåll salt- och vätskebalansen.
 • Behandla underliggande sjukdom och symtom (som feber).

När barn eller tonåringar uppvisar följande symtom ska specialist- och akutsjukvård alltid kontaktas:7

 • Feber eller kräkningar och/eller viktnedgång fortsätter, vilket kan innebära att uttorkning förvärras och cirkulationen påverkas.
 • Utandning med en ihållande eller efterhand förvärrad fruktig doft (aceton) eller varaktigt förhöjda blodketoner >1,5 mmol/L eller förhöjda urinketoner som kvarstår trots extra insulin- eller vätsketillförsel.
 • Barnet eller tonåringen blir utmattade, förvirrade, hyperventilerar (Kussmaulandning) eller har allvarliga magsmärtor.

1. Diabetes UK. Coronavirus (COVID-19) – advice for people living with diabetes 2021 [cited 2021 February 4th]. Available from: https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus.

2. American Diabetes Association. Coronavirus COVID-19 FAQ 2021 [cited 2021 February 4th]. Available from: https://www.diabetes.org/covid-19-faq.

3. International Diabetes Federation. COVID-19 outbreak: guidance for people with diabetes 2020 [cited 2021 February 4th]. Available from: https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html.

4. Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, Bacon S, Bates C, Morton CE, et al. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature. 2020;584(7821):430-6.

5. Barron E, Bakhai C, Kar P, Weaver A, Bradley D, Ismail H, et al. Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England: a whole-population study. The lancet Diabetes & endocrinology. 2020;8(10):813-22.

6. Holman N, Knighton P, Kar P, O'Keefe J, Curley M, Weaver A, et al. Risk factors for COVID-19-related mortality in people with type 1 and type 2 diabetes in England: a population-based cohort study. The lancet Diabetes & endocrinology. 2020;8(10):823-33.

7. ISPAD. Coronavirus infection (COVID-19) 2020 [cited 2021 February 4th]. Available from: https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19.

8. Diabetes UK. Diabetes and being ill 2021 [cited 2021 February 4th]. Available from: https://www.diabetes.org.uk/Guide-to-diabetes/Life-with-diabetes/Illness.