För första gången – basinsulin och GLP-1-analog i samma penna1

basinsulin

Xultophy® kan tas med och utan måltid, vid valfri tid på dagen, dock helst vid samma tidpunkt varje dag1

 

Byte från basinsulin

 

För patienter som byter från basinsulin är den rekommenderade startdosen 16 dossteg.1

• Alla patienter i studierna bytte från 20-50 enheter basinsulin till 16 dossteg vid behandlingsstart med Xultophy®.1

• Behandling med basinsulin ska sättas ut innan behandling med Xultophy® påbörjas.1

 

 

Referenser

  1. Xultophy® - för senast uppdaterad produktresumé, för fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

Xultophy® (liraglutid och insulin, degludek)

Rx, (F), ATC kod: A10AE56

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml + 3,6 mg/ml

Diabetesmedel. Insuliner och analoger för injektion, långverkande.

Indikation: Xultophy är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1 receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Varningar och försiktighet: Xultophy ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Användning av GLP-1-receptoragonister inklusive liraglutid, som ingår i Xultophy, har associerats med risk för att utveckla akut pankreatit. Ett fåtal fall av akut pankreatit har rapporterats. Patienterna måste instrueras om att alltid kontrollera etiketten på injektionspennan före varje injektion, för att undvika förväxling mellan Xultophy och andra diabetesläkemedel som injiceras.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017