Hypoglykemi

Xultophy® visar en signifikant lägre förekomst av hypoglykemier jämfört med glargin2

 

Bekräftade hypoglykemier hos patienter med typ 2-diabetes som är otillräckligt kontrollerad på glargin2

 

Xultophy® tolererades generellt väl3*

≥96 % av patienterna som behandlades med Xultophy® upplevde inget illamående.1

* Biverkningarna som rapporterades för Xultophy® skiljde sig inte från dem som kan förväntas vid behandling med insulin degludek och liraglutid.1

 

 

Referenser

  1. Xultophy® - se senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris på www.fass.se.
  2. Lingvay I, Manghi FP, García-Hernández P, Norwood P, Lehmann L, Tarp-Johansen MJ, Buse JB; DUAL V Investigators. Effect of Insulin Glargine Up-titration vs Insulin Degludec/Liraglutide on Glycated Hemoglobin Levels in Patients With Uncontrolled Type 2 Diabetes. The DUAL V Randomized Clinical Trial.JAMA. 2016;315(9):898-907. doi:10.1001/jama.2016.1252.*
    * Studien bygger på jämförelse med insulin glargin U100.
  3. Gough SCL, Bode B, Woo V, Rodbard HW, Linjawi S, Poulsen P, Damgaard LH, Buse JB; on behalf of NN9068-3697 (DUAL-I) trial investigators. Efficacy and safety of a fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide (IDegLira) compared with its components given alone: results of a phase 3, open-label, randomised, 26-week, treat-to-target trial in insulin-naive patients with type 2 diabetes. Lancet Diab Endocrinol. 2014:1-9. DOI:10.1016/S2213-8587(14)70174-3. [Published online 2 September 2014].

Xultophy® (liraglutid och insulin, degludek)

Rx, (F), ATC kod: A10AE56

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml + 3,6 mg/ml

Diabetesmedel. Insuliner och analoger för injektion, långverkande.

Indikation: Xultophy är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1 receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Varningar och försiktighet: Xultophy ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Användning av GLP-1-receptoragonister inklusive liraglutid, som ingår i Xultophy, har associerats med risk för att utveckla akut pankreatit. Ett fåtal fall av akut pankreatit har rapporterats. Patienterna måste instrueras om att alltid kontrollera etiketten på injektionspennan före varje injektion, för att undvika förväxling mellan Xultophy och andra diabetesläkemedel som injiceras.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017