Victoza® 1 gång dagligen1

dosering og titrering victoza

 

† Vissa patienter kan dra nytta av en dosökning från 1,2 mg till 1,8 mg för att ytterligare förbättra den glykemiska kontrollen.

 

Referenser

  1. Victoza® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se.

 

 

Victoza® (liraglutid)
Rx, (F), ATC- kod: A10BJ02

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 6mg/ml

Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel, exklusive insuliner.

Indikation: Victoza är indicerat för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion

• som monoterapi när metformin anses olämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer

• som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1.

Varningar och försiktighet: Liraglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos.

Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med liraglutid upphöra. Om akut pankreatit fastställs, ska liraglutid inte sättas in igen.

Det finns ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass III–IV och liraglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017