Victoza® sänker HbA1c1

 

Sänkning av HbA1c

Resultat efter 52 veckor

 

* p<0,0001 jämfört med sitagliptin (avser både Victoza® 1,2 mg och 1,8 mg)

 

En 52-veckors, randomiserad, öppen, med aktiv komparator, multicenterstudie, av vilken en del inkluderade en 26-veckors förlängning, för att jämföra effekt och säkerhet mellan Victoza® och sitagliptin. Patienter med typ 2-diabetes, otillräckligt kontrollerade på metformin (n=665), randomiserades till behandling med Victoza® en gång dagligen (1,2 mg eller 1,8 mg) eller sitagliptin (100 mg). Primärt effektmått var förändring i HbA1c.2

 

 

Referenser

  1. Victoza® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se.
  2. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective glycaemic control and weight reduction compared with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group, open-label trial. Int J Clin Pract. 2011;65(4):397-407.

 


Victoza® (liraglutid)
Rx, (F), ATC- kod: A10BJ02

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 6mg/ml

Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel, exklusive insuliner.

Indikation: Victoza är indicerat för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion

• som monoterapi när metformin anses olämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer

• som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1.

Varningar och försiktighet: Liraglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos.

Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med liraglutid upphöra. Om akut pankreatit fastställs, ska liraglutid inte sättas in igen.

Det finns ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass III–IV och liraglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017