Injektionspennor

Tresiba® FlexTouch® - den enda förfyllda insulinpennan med en doseringsknapp som bara kräver ett lätt tryck och som inte förlängs, oavsett dosstorlek.1-3

Tresiba® FlexTouch® finns i två styrkor: 100 enheter/ml och 200 enheter/ml. De två pennorna är enkla att skilja åt eftersom de har olika färg och förpackningar. Kontrollera alltid noga att du fått den penna och styrka som din läkare förskrivit.

FlexTouch 2 til 160

Från 2 till 160 enheter i en enda injektion.4


Flextouch fra 1 til 80

Från 1 till 80 enheter i en enda injektion.4

 

NovoPen Echo®

En flergångspenna med inbyggd minnesfunktion. Pennan visar antal timmar sedan senaste injektion och hur många enheter som senast injicerades. Dosering med halva enheter från 0,5-30 enheter per injektion möjliggör finjustering av dosen. NovoPen Echo® finns i rött och blått – färg och mönster kan ändras med klisterdekorer. Pennan kan användas med alla insuliner från Novo Nordisk.

 

NovoPen-Echo

 

NovoPen® 5

En flergångspenna med inbyggd minnesfunktion och dosering i dossteg om 1 enhet med en maxdos på 60 enheter. NovoPen® 5 finns i silver och blått och kan användas med alla insuliner från Novo Nordisk.

Novopen5

 

Referenser

  1. Hemmingsen H et al. A prefilled insulin pen with a novel injection mechanism and a lower injection force than other prefilled insulin pens. Diabetes Technol Ther. 2011;13(12):1207-1211.
  2. Oyer D et al. Ease of use and preference of a new versus widely available prefilled insulin pen assessed by people with diabetes, physicians and nurses. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8(10):1259-1269.
  3. Bailey T et al. Usability and preference evaluation of a prefilled insulin pen with a novel injection mechanism by people with diabetes and healthcare professionals. Curr Med Res Opin. 2011;27(10):2043-2052.
  4. Tresiba® - se senast uppdaterad SPC på www.fass.se

 

 

Tiresias® (insulin, degludek)
Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml.

Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av Tresiba eller med andra insulinpreparat.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017