Flexibel Dosering

En gång om dagen för ALLA patienter

Flexibel injektionstidpunkt när det behövs, utan att äventyra effekten eller öka risken för hypoglykemi1

Det är viktigt att upprätta rutiner. Med Tresiba® finns dock möjlighet för patienten att anpassa den dagliga injektionstidpunkten efter sitt vardagsliv, när det behövs.

Tresiba® ska injiceras en gång dagligen, med minst 8 timmar mellan doserna.1

Exempel på hur doseringstidpunkten kan varieras utifrån den etablerade rutinen.

 

Referenser

  1. Tresiba®- se senast uppdaterad SPC på www.fass.se

Tresiba® (insulin, degludek)
Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml.

Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av Tresiba eller med andra insulinpreparat.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017