Levemir® (insulin detemir)

En långverkande insulinanalog1

 

Referenser

  1. Levemir® produktresumé, se senast uppdaterad version på www.fass.se.

Levemir® (Insulin detemir), Rx, (F), ATC-kod: A10AE05.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml.

Insuliner och analoger för injektion, långverkande.

Indikation: Levemir är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan Levemir och andra insulinprodukter.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.seSenast uppdaterad:  den 15 maj 2018