Insulatard® (insulin human(isophan))

Ett medellångverkande basinsulin

 

Referenser

  1. Insulatard® produktresumé.

Insulatard® FlexPen,Penfill (Insulin human (isophan)
Rx, F, ATC-kod: A10AC01.

Injektionsvätska, suspension, 100 IE/ml.

Humant insulin med relativt snabbt insättande effekt och lång duration.

Indikation: Insulatard är indicerat för behandling av diabetes mellitus.

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan Insulatard och andra insulinprodukter.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.seSenast uppdaterad:  den 15 maj 2018