Verkningsmekanism 

 


Referenser

1. Fiasp (insulin aspart) produktresumé 01/2017. 2. Heise T, et al. Clin Pharmacokinet. 2017;56(5):551-9. 
3. AUP september 2017, tlv.se. 4. IMS Health, MIDAS Quantum, version: december 2014. 

 


 

Fiasp (insulin aspart), Rx, F, ATC-kod: A10AB05.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 100 enheter/ml injektionsvätska. Fiasp är en snabbverkande formulering av insulin aspart och är ett måltidsinsulin för subkutan administrering.
Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna. Varningar och försiktighet: Doseringen av
Fiasp är individuell och ska fastställas utifrån den enskilda patientens behov. Hypoglykemi kan uppträda
om insulindosen är för hög i förhållande till insulinbehovet. Otillräckliga doser eller avbruten behandling,
i synnerhet hos patienter som har behov av insulin, kan leda till hyperglykemi och diabetisk ketoacidos, tillstånd som potentiellt är dödliga.
Läkemedelsformer: Lösning i förfylld injektionspenna (F). 

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.


 

Senast uppdaterad:  den 15 maj 2018