Novo Nordisk

Novo Nordisk är ett läkemedelsföretag som är världsledande inom diabetesbehandling.

Novo Nordisk har den bredaste produktportföljen inom diabetes och ett stort urval avancerade injektionshjälpmedel.

Novo Nordisk har dessutom en ledande position inom andra områden såsom blödningsbehandling, tillväxthormonbehandling samt inom kvinnohälsa.Victoza® (liraglutid)

Rx, (F), ATC- kod: A10BJ02

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 6mg/ml

Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel, exklusive insuliner.

Indikation: Victoza är indicerat för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion

• som monoterapi när metformin anses olämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer

• som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1.

Varningar och försiktighet: Liraglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos.

Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med liraglutid upphöra. Om akut pankreatit fastställs, ska liraglutid inte sättas in igen.

Det finns ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass III–IV och liraglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.


Tresiba® (insulin, degludek)

Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml.

Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av Tresiba eller med andra insulinpreparat.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.


Xultophy® (liraglutid och insulin, degludek)

Rx, (F), ATC kod: A10AE56

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml + 3,6 mg/ml

Diabetesmedel. Insuliner och analoger för injektion, långverkande.

Indikation: Xultophy är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1 receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Varningar och försiktighet: Xultophy ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Användning av GLP-1-receptoragonister inklusive liraglutid, som ingår i Xultophy, har associerats med risk för att utveckla akut pankreatit. Ett fåtal fall av akut pankreatit har rapporterats. Patienterna måste instrueras om att alltid kontrollera etiketten på injektionspennan före varje injektion, för att undvika förväxling mellan Xultophy och andra diabetesläkemedel som injiceras.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.


Fiasp (insulin aspart), Rx, F, ATC-kod: A10AB05.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 100 enheter/ml injektionsvätska. Fiasp är en snabbverkande formulering av insulin aspart och är ett måltidsinsulin för subkutan administrering.
Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna.
Varningar och försiktighet: Doseringen av
Fiasp är individuell och ska fastställas utifrån den enskilda patientens behov. Hypoglykemi kan uppträda
om insulindosen är för hög i förhållande till insulinbehovet. Otillräckliga doser eller avbruten behandling,
i synnerhet hos patienter som har behov av insulin, kan leda till hyperglykemi och diabetisk ketoacidos, tillstånd som potentiellt är dödliga.
Läkemedelsformer: Lösning i förfylld injektionspenna (F). För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. 

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se


NovoRapid® Penfill, FlexPen, Innolet, PumpCart (insulin aspart)

Rx, F, ATC- kod: A10AB05.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml

Human insulinanalog med mycket snabbt insättande effekt och kort duration.

Indikation: NovoRapid är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. NovoRapid PumpCart ska endast användas med ett infusionspumpsystem för insulin som är utformad för att användas med denna cylinderampull. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan NovoRapid och andra insulinprodukter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.


NovoMix® 30 Penfill, FlexPen (Insulin aspart, Insulin aspart protamin)
Rx, F, ATC-kod: A10AD05.

Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 E/ml

Human insulinanalog med mycket snabbt insättande effekt och medellång duration.

Indikation: NovoMix 30 är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 10 års ålder och uppåt.

Varningar och försiktighet: Före resor mellan olika tidszoner bör patienten rådfråga läkare, då detta kan innebära att patienten måste ta sitt insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en ny typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning. NovoMix 30 får inte administreras intravenöst, eftersom det kan leda till allvarlig hypoglykemi. Även intramuskulär administrering ska undvikas. NovoMix 30 får ej användas i infusionspumpar för insulin.

Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan NovoMix och andra insulinprodukter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.


Levemir® (Insulin detemir), Rx, (F), ATC-kod: A10AE05.

Injektionsvätska, lösning 100 E/ml.

Insuliner och analoger för injektion, långverkande.

Indikation: Levemir är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan Levemir och andra insulinprodukter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.


Insulatard® FlexPen,Penfill (Insulin human (isophan)
Rx, F, ATC-kod: A10AC01.

Injektionsvätska, suspension, 100 IE/ml.

Humant insulin med relativt snabbt insättande effekt och lång duration.

Indikation: Insulatard är indicerat för behandling av diabetes mellitus.

Varningar och försiktighet: Före resa mellan olika tidszoner ska patienten rådfråga läkare eftersom detta kan innebära att patienten måste ta insulin och måltider vid andra tidpunkter. En övergång till en annan typ eller ett annat märke av insulin måste ske under noggrann medicinsk övervakning av patienten. Patienter måste instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika oavsiktlig förväxling mellan Insulatard och andra insulinprodukter.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017